Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

UCHWAŁA NR XIV/109/2016

RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

Z DNIA 17 luty 2016r.

 

w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” dla powiatu namysłowskiego.

            Na podstawie art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1445 z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016-2020”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Powiatu Namysłowskiego

 

Sławomir Gradzik

PDFPROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI NA LATA 2016-2020.pdf

Wersja XML