Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania Wydziału Komunikacji / Załatwianie spraw


Po kliknięciu na wymienione poniżej zadania, wyświetlone zostaną informacje, o sposobie załatwienia spraw, z nimi związanych.

I.  W zakresie prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami:

 1. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.  

 2. Rejestracja pojazdów, w tym:
  - wydawanie dowodów rejestracyjnych z określonym terminem badania technicznego pojazdu,
  - wydawanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
  - wydawanie nalepek kontrolnych (jeśli są wymagane).

 3. Czasowa rejestracja pojazdów, w tym:
  - wydawanie pozwoleń czasowych,
  - wydawanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.

 4. Legalizacja tablic rejestracyjnych.

 5. Wydawanie trzeciej tablicy rejestracyjnej na bagażnik samochodowy.

 6. Dokonywanie zmian zapisów w kartach pojazdu oraz w dowodach rejestracyjnych.

 7. Ustanowianie / anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe.

 8. Wydawanie kart dla pojazdu samochodowego w przypadkach określonych w prawie.

 9. Wyrejestrowywanie pojazdów.

 10. Wydawanie wtórników dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych.

 11. Przekazywanie do centralnej ewidencji kierowców odpowiednich danych i informacji (np. zgłoszenie sprzedaży pojazdu).

 12. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego przez Policje.

 13. Wydawanie decyzji o nadaniu numerów identyfikacyjnych pojazdów.

 14. Kierowanie pojazdów na badania techniczne oraz wpisywanie do dowodu rejestarcyjnego terminu badania technicznego.

 15. Generowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK).

 16. Wydawanie prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy.

 17. Wydawanie:
  - pozwolenia do kierowania tramwajem,

  - zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
  - wtórników oraz zmiana danych w tych dokumentach w przypadkach przewidzianych w prawie (utrata prawa jazdy, zniszczenie dokumentu, zmiany adresowe, personalne, przedłużenie ważności).

 18. Wydawanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami.

 19. Kierowanie kierowców na badania lekarskie i psychologiczne w uzasadnionych przypadkach określonych w prawie.

 20. Wydawanie decyzji, w uzasadnionych przypadkach, o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdem.

 21. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

 22. Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.

 23. Wydawanie decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofniecie.

 24. Przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy oraz wykonywanie orzeczeń sądowych.

 25. Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

 26. Prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców, w tym:
  - wpis do ewidencji i wydawanie legitymacji instruktora na okres wynikający z terminów badań,
  - skreślenie z ewidencji instruktorów i wykładowców w przypadkach przewidzianych w prawie.

 27. Sprawowanie nadzoru oraz przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców.

 28. Rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodków szkolenia kierowców.

 29. Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców w przypadkach określonych w prawie.

 30. Prowadzenie analizy statystycznej dotyczących zdawalności w ośrodkach szkolenia kierowców.

 31. Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, w którym określa się rodzaj stacji i zakres wykonywanych przez nią badań.

 32. Przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli stacji kontroli pojazdów w zakresie:
  - wykonywania badań przez uprawnionego diagnostę,
  - prawidłowości wykonywania badań technicznych,
  - prowadzenia wymaganej dokumentacji.

 33. Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia stacji kontroli pojazdów w przypadkach określonych w prawie.

 34. Wydawanie uprawnień diagnoście do wykonywania badań technicznych oraz ich cofanie w przypadkach określonych w prawie.

II.  W zakresie transportu drogowego:

 1. Wyznaczanie jednoski do usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

 2. Udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie licencji w zakresie transportu drogowego w krajowym transporcie drogowym przedsiębiorcom, których siedziba znajduje się na terenie powiatu.

 3. Udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie zezwolenia na wykonawanie zawodu przewoźnika drogowego.

 4. Przyjmowanie zawiadomień o zmianach danych w wydanych licencjach i zezwoleniach na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 5. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych powiatu.

 6. Wydawanie zaświadczeń oraz wypisu z zaświadczeń potwierdzających nie zarobkowy przewóz drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę jako działalność pomocnicza do jego działalności podstawowej.

 7. Sporządzanie i przesyłanie ministrowi właściwemu ds. transportu dwa razy w roku informacji dotyczącej liczby i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń.

 8. Wykonywanie, co najmniej raz na 5 lat, kontroli przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia.

III.  W zakresie prawa przewozowego:

 1. Koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym dla linii komunikacyjnych ponad gminnych przebiegających wyłącznie na obszarze powiatu.

 2. Uzgadnianie rozkładów jazdy w przypadkach, gdy dana linia komunikacyjna przebiega poza ich obszarem.

 3. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego.

 4. Wydawanie potwierdzenia zgłoszenia przewozu.

IV.  W zakresie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe":

 1. Opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części przez sejmik województwa i rady powiatów, na obszarze których przebiega ta linia, zaś w przypadku odcinka linii kolejowej przebiegającego wyłącznie na terenie jednego powiatu - przez radę tego powiatu.

 

Wersja XML