Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakładanie stowarzyszeń zwykłych

 

WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Ustawa nie ma ustalonego wzoru wniosku, nie mniej jednak wniosek powinien zawierać:

a) datę jego sporządzenia,

b) adresata (do którego urzędu, starosty jest kierowany),

c) pełną nazwę i dokładny adres siedziby stowarzyszenia, numer telefonu kontaktowego,

d) podpis przedstawiciela stowarzyszenia (wszystkich członków zarządu, gdy jest on powołany).

Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego na stronie internetowej Starostwa w zakładce „stowarzyszenia zwykłe”.

 1. protokół z zebrania założycielskiego zawierający zapisy w protokole (uchwały) o:
  • założeniu stowarzyszenia,
  • przyjęciu regulaminu,
  • wyborze przedstawiciela lub zarządu,
  • ewentualnie – wyborze komisji rewizyjnej;
 2. regulamin działania stowarzyszenia;
 3. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego (co najmniej 3 osoby) zawierającą:
  • imię i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • miejsce zamieszkania ,
  • własnoręczny podpis;
 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
 5. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL członków organu kontroli wewnętrznej (w przypadku, gdy regulamin stowarzyszenia przewiduje ten organ);
 6. adres siedziby stowarzyszenia.

 

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

 

Regulamin stowarzyszenia zwykłego:

 

Regulamin jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania stowarzyszenia (zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

 

Regulamin stowarzyszenia zwykłego powinien określać:

 

Jeżeli stowarzyszenie zwykłe chce powołać zarząd to w regulaminie powinny znaleźć się zapisy dotyczące:

 

UWAGA:

Powołanie zarządu i organu kontroli nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku gdy stowarzyszenie zwykłe będzie się ubiegać o status organizacji pożytku publicznego (OPP), to będą one potrzebne.

 

Również w przypadku, gdy stowarzyszenie zwykłe będzie powoływać organ kontroli wewnętrznej (komisję rewizyjną), to w regulaminie należy określić tryb wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Organ nadzoru (starosta) dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, starosta może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie dokumentacji przez stowarzyszenie – 14 dni.

 

Nieuzupełnienie wniosku o wpis do ewidencji w terminie 14 dni  spowoduje jego bezskuteczność.

 

OPŁATY:

 

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz sam wpis są bezpłatne.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

 

Ponadto stowarzyszenie musi:

 

 

WAŻNE!

Do chwili uzyskania wpisu „stare” stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie starych zasad, m.in. jako jedyne źródło finansowania mają składki członkowskie.

 

Nawiązując do powyższego – co powinny zrobić „stare” stowarzyszenia zwykłe po tym terminie (po 20 maja 2016r.).

 

Mają one do wyboru j.n.:

 

Gdy stowarzyszenie nie uzyska wpisu do ewidencji zostanie ono rozwiązane z mocy prawa, bez względu na to, że działa prężnie i od wielu lat.

 

Stowarzyszenia już istniejące mają czas 24 miesiące na dostosowanie regulaminów do obowiązujących przepisów prawnych – ostateczny termin upłynie 20 maja 2018r.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

DOC1. Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego - PRZEDSTAWICIEL.doc

DOC1a. Protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego - PRZEDSTAWICIEL.doc

DOC1b. Lista założycieli stowarzyszenia.doc

DOC1c. Uchwała o założeniu stowarzyszenia.doc

DOC1d. Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia.doc

DOC1e. Uchwała o wyborze przedstawiciela stowarzyszenia.doc

DOC1f. Regulamin stowarzyszenia zwykłego - przedstawiciel.doc

 

DOC2. Wniosek o wpis do ewidencji - ZARZĄD.doc

DOC2a. Protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego - ZARZĄD.doc

DOC2b. Lista założycieli stowarzyszenia.doc

DOC2c. Uchwała o założeniu stowarzyszenia.doc

DOC2d. Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia.doc

DOC2e. Uchwała o wyborze zarządu stowarzyszenia.doc

DOC2f. Regulamin - ZARZĄD.doc

 

DOC3. Wniosek o wpis do ewidencji - ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA.doc

DOC3a. Protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego - ZARZĄD.doc

DOC3b. Lista założycieli stowarzyszenia.doc

DOC3c. Uchwała o założeniu stowarzyszenia.doc

DOC3d. Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia.doc

DOC3e. Uchwała o wyborze zarządu stowarzyszenia.doc

DOC3f. Uchwała o wyborze komisji rewizyjnej stowarzyszenia.doc

DOC3g. Regulamin stowarzyszenia zwykłego - ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA.doc

 

Opracowała:

Halina Dzidowska Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Wersja XML