Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

 
 
 
 

PDFZawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka ewidencyjna 328/3 z działkami sąsiednimi m.in. dz. 211/1.pdf

PDFII (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/2 części niewydzielonych, stanowiącego własność Skarbu Państwa w nieruchomości niezabudowanej położonej w Wielołęce..pdf

PDFObwieszczenie o zebraniu - Zofijówka.pdf

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów, wyznaczenia punktów granicznych a także przyjęcia granic do podziału.pdf
 
PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków oraz ustalenia przebiegu granic a także przyjęcia granic nieruchomości do podziału.pdf

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów.pdf
 
Zarządzenie Nr 16/05/2020 Starosty Namysłowskiego z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia 1 (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału 1/2 części niewydzielonych, stanowiącego własność Skarbu Państwa w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wielołęka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 44/12, k.m. 1.
 
Zarządzenie Nr 15/05/2020 Starosty Namysłowskiego z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Pokój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 424/5, k.m. 11.
 
Zarządzenie Nr 14/05/2020 Starosty Namysłowskiego z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie ewidencyjnym Domaszowice, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 732/3, k.m. 2.
 
PDFInformacja o wynikach przetargu - I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dierżawę nieruchomości rolnej Skarbu Państwa położonej w Jastrzębiu, Gmina Namysłów.pdf.pdf

PDFZawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych J.Gajda dz. 48 Przeczów G.233.2020.pdf

PDFI (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dierżawę nieruchomości rolnej Skarbu Państwa położonej w Jastrzębiu, Gmina Namysłów.pdf
 
PDFZarządzenie ne 2/01/2020 Starosty Namysłowskiego z dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącej w udziale 1/2 części własności Skarbu Państwa.pdf
 
PDFObiweszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę drogi krajowej nr 42.pdf
 
PDFPKP S.A - Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony..pdf
 
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę drogi krajowej nr 42.pdf
 
PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów - Domaszowice.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę drogi krajowej nr 42 polegającą na budowie ciągu pieszo-rowerowego.pdf
 
PDFZawiadomienie - Mosty Katowice.pdf
 
PDFZawiadomienie o ustaleniu granic w m. Pokój 04.09.2019.pdf
 
PDFZawiadomienie na grunt G.6640.1.1004.2018 dot.obrębu Jakubowice dz.16.pdf
 
PDFZawiadomienie na grunt G.6640.1.958.2018 dot.obrębu Smarchowice Małe dz.188.pdf
 
PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w Domaszowicach - rob. geod. G.6640.1.978.2016.pdf
 
PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w terenie - rob.geod.G.6640.1.979.2016.pdf
 
PDFZawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych dla działki położonej w Bukowie Śląskiej.pdf
 
PDFZawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy działki położonej w Głuszynie dz. nr 330.pdf
 
PDFZawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych w miejscowości Nowe Smarchowice dz.200_4_002925.pdf
 
PDFZawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy działki położonej w Jastrzębiu dz.52.pdf
 
PDFZawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy działki położonej w Kamiennej dz.513.pdf
 
PDFZawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy działki położonej w Lubskiej dz.100.pdf
 
PDFZawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy działki położonej w Smarchowicach Małych dz.142.pdf
 
PDFZawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Działka ewidencyjna 52 KW OP1U/00079934/0.pdf
 
PDFZawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Działka ewidencyjna 513 KW OP1U/00001984/8.pdf
 
PDFZawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Działka ewidencyjna 513 KW OP1U/00001984/8.pdf
 
PDFZawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Działka ewidencyjna 513 KW OP1U/00001984/8.pdf
 
PDFZawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Działka ewidencyjna numer 330 KW OP1U/00014491/9 z działkami sąsiednimi m.in. dz. 253 KW OP1U/00014506/0 położonymi w Głuszynie ul. Kościelna.pdf
 
PDFZawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Działka ewidencyjna 100 KW OP1U/00090198/1 z działkami sąsiednimi położonymi w Lubuskiej.pdf
 
PDFUchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów w obrębie Zofijówka.pdf
 
PDFZawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic dziełek ewidencyjnych - Niwki.pdf

Ustalenie  granic we wsi Kamienna

Zarządzenie Nr 27/09/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przygotowania do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Józefków

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w Ewidencji Gruntów i Budynków oraz ich stabilizacji

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych i/lub wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w Ewidencji Gruntów i Budynków i/lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/08/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Polkowskie

Zarządzenie Nr 22/08/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Polkowskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/08/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Bukowie

Zarządzenie Nr 24/18/2018 w sprawie przygotowania do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Bukowie

Decyzja dotycząca udzielenia TURON Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 2/19 w Namysłowie

Decyzja dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 2/19 w Namysłowie

Decyzja dotycząca nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w Namysłowie dz. 2/10

Decyzja dotycząca nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz. 3/12

Decyzja dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Namysłowie dz.2/10

Decyzja dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz.3/12

Decyzja dotycząca nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz. 3/18

PDFDecyzja dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz.3/18.pdf

Decyzja dotycząca nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz. 7/5

Decyzja dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz.7/5

PDFzawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia prawa własności działki 2/19 w Namysłowie.pdf

PDFdecyzja o ograniczeniu prawa własności działek 19 29 118 w Zieleńcu.pdf

PDFdecyzja nadająca rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o ograniczeniu prawa własności działek 19 29 118 w Zieleńcu.pdf

PDFZawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia prawa własności dz. 3/12 w Jastrzębiu.pdf

PDFZarządzenie Nr 19/06/2018 Starosty Namysłowskiego z dnia 20 czerwca 2018r. W sprawie przygotowania do darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Namysłowie.pdf

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia prawa własności działki 3/18 w Jastrzębiu

Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy ograniczenia prawa własności dz nr  2/19 w Namysłowie

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia prawa własności dz nr 7/5 w Jastrzębiu

Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy ograniczenia prawa własności dz nr  3/18 w  Jastrzębiu

Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy ograniczenia prawa własności dz nr  3/12 w  Jastrzębiu

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości poł w Jastrzędiu dz 3/31

Decyzja dotycząca nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz. 3/31

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Zieleńcu dz. 19, 29, 118

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Jastrzębie dz 3/31

Decyzja dotycząca nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 176/56

Decyzja dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 176/56

Zawiadomienie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stanowiącej dz. 84/1 położoną w Zieleńcu, Gmina Pokój

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 176/56

Decyzja dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 179/56

Decyzja dotycząca nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 179/56

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 179/56

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz. 7/5

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz. 3/12

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Jed. ew. 160602_5, obręb 0024 Kamienna, działki nr 311/2 z działką 313/1

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z
nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 2/19, k. m. 16 o pow. 0,0778 ha położoną w Namysłowie.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Jastrzębie dz. 3/18

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 179/56

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Zieleńcu dz. 84/1

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Zieleńcu dz. 19, 29, 118

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Pokoju dz. 176/56

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Jastrzębiu dz. 3/31

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Ogłoszenie Starosty Namysłowskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zawiadomienie o stawieniu się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej.

Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (Działka nr 315/3; Obręb Kamienna)

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w Ewidencji Gruntów i Budynków i ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Wersja XML