Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekształcanie stowarzyszenia - wpis do ewidencji

WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ tzw. „STOWARZYSZEŃ STARYCH”

 

Do chwili uzyskania wpisu „stare” stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie starych zasad, m.in. jako jedyne źródło finansowania mają składki członkowskie.

 

Nawiązując do powyższego – co powinny zrobić „stare” stowarzyszenia zwykłe po tym terminie (po 20 maja 2016r.).

 

Mają one do wyboru j.n.:

 

Po nowelizacji ustawy stowarzyszenia muszą ująć w regulaminach dodatkowe, wymagane ustawowo zapisy tj. zasady zmiany regulaminu, sposób rozwiązania stowarzyszenia, informacja o możliwych źródłach majątku np. składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej (zbiórki publiczne) oraz dotacji.

 

 

Stowarzyszenie zwykłe może być reprezentowane przez przedstawiciela (jak było wcześniej) lub przez zarząd stowarzyszenia. Jeżeli ma być wybrany zarząd, to w regulaminie muszą znaleźć się stosowne zapisy (patrz art. 40 ust. 3 ustawy), a mianowicie:

 

Stowarzyszenie zwykłe może powołać także komisje rewizyjną, nie jest to organ obowiązkowy. Jeżeli jednak zostanie powołany, to w regulaminie winny znaleźć się zapisy dotyczące trybu wyboru komisji rewizyjnej, sposobu uzupełniania składu oraz kompetencjach.

 

Co należy zrobić, aby móc dalej działać jako stowarzyszenie zwykłe,

 

Z zebrania należy sporządzić protokół (protokół sporządza wybrany protokolant) oraz przygotować listę obecności (wzór - lista członków – założycieli).

 

WAŻNE:

 

Gdy stowarzyszenie nie uzyska wpisu do ewidencji zostanie ono rozwiązane z mocy prawa, bez względu na to, że działa prężnie i od wielu lat.

Stowarzyszenia już istniejące mają czas 24 miesiące na dostosowanie regulaminów do obowiązujących przepisów prawnych – ostateczny termin upłynie 20 maja 2018r.

 

Wymagane dokumenty do zarejestrowania stowarzyszenia zwykłego wg zasad obowiązujących po 20 maja 2016r.

 1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (oryginał) - zawierający dane – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo członków Zarządu stowarzyszenia albo członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz adres siedziby Stowarzyszenia – podpisują: Przedstawiciel lub wszyscy członkowie Zarządu.

 

 1. Regulamin stowarzyszenia (oryginał), określający jego nazwę, cel/e, teren i środki działania, siedzibę, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia oraz zapisy stanowiące o: przedstawicielu stowarzyszenia, zarządzie i komisji rewizyjnej (tryb wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności uchwał Zarządu, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych – podpisują: Przedstawiciel lub wszyscy członkowie Zarządu.

 

 1. Lista wszystkich członków założycieli jednak niemniej niż trzech - zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (oryginał).

 

 1. Protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami: m.in. o wyborze przedstawiciela stowarzyszenia lub wyborze zarządu albo wyborze zarządu i komisji rewizyjnej, o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia (oryginały) i inne uchwały – podpisuje przewodniczący zebrania.


PODSTAWA PRAWNA:

 

DOCX1. Wniosek o wpis do ewidencji.docx

DOCX2. Protokół z Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia.docx

DOCX3. Lista członków założycieli.docx

DOC4. Uchwała o założeniu stowarzyszenia.doc

DOC5. Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia.doc

DOC6. Uchwała o wyborze zarządu stowarzyszenia.doc

DOC7. Uchwała o wyborze komisji rewizyjnej stowarzyszenia.doc

DOC8. Regulamin - ZARZĄD, KOMISJA REWIZYJNA.doc

 

Opracowała:

Halina Dzidowska Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Wersja XML