Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna

Działalność Poradni

NASZA MISJA

Jesteśmy zespołem profesjonalistów otwartym na potrzeby dzieci, młodzieży, ich rodziców, uczniów i nauczycieli, zapewniającym wieloprofilowe psychologiczno-pedagogiczno- logopedyczno- rehabilitacyjne usługi o najwyższym standardzie.

Proponujemy bogatą ofertę pomocy, wspierająca wszystkich naszych klientów w pełnieniu swoich ról z sukcesem, realizowaną w przyjaznej atmosferze, opartej na uczciwości, wrażliwości i empatii.

Poradnia to również azyl dla dziecka krzywdzonego. Szczęście i dobro każdego dziecka - to wartości nadrzędne wyznaczające nasze codzienne odpowiedzialne, kreatywne, wspierające, odważne działania.

 


Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne, udzielają dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnie specjalistyczne prowadzą działalność ukierunkowaną na specyficzny, jednorodny charakter problemów, z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności.

Zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. poz. 199 oraz z 2017 r. poz. 1647).

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych należy do zadań oświatowych powiatów. Organ prowadzący poradnię określa rejon jej działania.

Zadania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych:

Pomoc udzielana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną jest dobrowolna i nieodpłatna.

Diagnoza w poradni, a także wydanie informacji o wynikach przeprowadzonej diagnozy czy opinii, odbywa się na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia. Wydana przez poradnię opinia przekazywana jest do jednostki oświaty do której uczęszcza uczeń również tylko na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Celem diagnozowania dziecka jest przede wszystkim określenie jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, wyjaśnienie mechanizmów jego funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Diagnoza potrzeb dziecka pozwala na wskazanie kierunków działań w zakresie kształcenia i wychowania dziecka oraz wspomagania jego rozwoju.

Efektem diagnozy jest w szczególności:

 1. wydanie opinii, w tym:
 1. wydanie orzeczenia o potrzebie:
 1. objęcie bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną w poradni dziecka, rodziców lub zarówno dziecka jak i rodziców
 2. wspomaganie nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem w jednostce oświaty do której uczęszcza.

 

Orzeczenia oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci wydawane są przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. poz. 1743).

Orzeczenia wydawane są na wniosek rodziców dziecka lub pełnoletnich uczniów. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu orzekającego i przedstawić swoje stanowisko. Orzeczenie wydawane jest wyłącznie wnioskodawcom. Od orzeczenia w terminie 14 dni służy odwołanie do właściwego terytorialnie kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie. Orzeczenie może być na wniosek rodzica dziecka uchylone lub zmienione.

Udzielanie bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzicom przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne polega w szczególności na:

 

Realizowanie przez poradnie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki polega w szczególności na wspieraniu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w:

 

Poradnie wspierają również przedszkola, szkoły i placówki poprzez:

 

 


Aktualny teren działalności poradni to wszystkie gminy powiatu namysłowskiego:
- Namysłów,
- Domaszowice,
- Pokój,
- Wilków,
- Świerczów.


1. Poradnia jest placówką nieferyjną, działa w ciągu całego roku.
2. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Poradnia udziela pomocy dzieciom i uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających swoją siedzibę na terenie powiatu namysłowskiego.
4. Poradnia udziela pomocy małym dzieciom nie uczęszczającym jeszcze do szkół i placówek, ale zamieszkującym na terenie powiatu namysłowskiego, a także ich rodzicom (opiekunom prawnym).
5. Dzieciom i uczniom oraz ich rodzicom, a także nauczycielom z innego powiatu poradnia może udzielać pomocy w oparciu o porozumienie zawarte między starostą powiatu namysłowskiego a starostą powiatu prowadzącego odpowiednią poradnię, właściwą dla w.w. klientów.


Dokumentacja poradni obejmuje:

1) roczne plany pracy poradni,
2) sprawozdanie z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych za dany rok szkolny,
3) skorowidz alfabetyczny, kartoteka badanych,
4) teczki indywidualne badanych dzieci i młodzieży,
5) dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni,
6) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami,
7) dokumentację finansowo-księgową.

Poradnia firmuje dokumenty pieczęcią zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyżej wymienione dokumenty (zasoby) przechowywane są w archiwum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie.

Wersja XML