Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE Nr 12/03/2011
STAROSTY  NAMYSŁOWSKIEGO
z dnia 01 marca  2011r.
w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Namysłowie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 21 i art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. nr 89, poz. 590 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Tworzy się Powiatowy Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Namysłowie, zwane dalej „PCZK”, stanowiące bezpośrednio podległą Staroście Namysłowskiemu całodobową służbę dyżurną powiatu namysłowskiego.
 2. PCZK jest zintegrowanym stanowiskiem dyspozytorskim, przeznaczonym do realizacji ustawowych zadań związanych  m. in. z pełnieniem całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.

§ 2

Do podstawowych zadań PCZK należy:

 1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze                    
  i humanitarne;
 6. dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;

§ 3

 1. Obsługę PCZK zapewni Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (WSOiZK) Starostwa Powiatowego w Namysłowie – w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego, oraz w ramach współdziałania -  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie - na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Namysłowskim a Komendantem Powiatowym PSP.
 2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, na zasadzie zawartego porozumienia,
  o którym mowa w pkt. 1. określi Dyżurnym PSK zadania z zakresu działania PCZK.        

§ 4

Czas pracy PCZK:

 1. w trybie zwyczajnym – w celu zapewnienia wymiany i przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego:
  1. PCZK pracuje w dni robocze w godzinach pracy Starostwa i obsługiwane jest przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego;
  2. po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy:
 1. w trybie alarmowym – w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej:

§ 5

W uzasadnionych przypadkach Starosta może zmienić zasady działania PCZK.

§ 6

Sekretarza Powiatu zobowiązuję do:

§ 7

Finansowanie zadań PCZK będzie realizowane z budżetu powiatu, w tym: dochodów własnych powiatu, dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z innych źródeł określanych corocznie w uchwale budżetowej – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Namysłowskiego i Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

§ 9

Nadzór nad realizacją zarządzenia będę pełnił osobiście.

§ 10

Traci moc Zarządzenie Nr 37/10/2007 Starosty Namysłowskiego z dnia 29 października 2007r. w sprawie zarządzania kryzysowego w Powiecie Namysłowskim.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFRodzaje alarmów i komunikaty ostrzegawcze.pdf

Wersja XML