Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości - lokali położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12, ul. Pułaskiego 3, ul. Pułaskiego 10.

 1. Przedmiotem przetargów są dzierżawy nieruchomości – lokali położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12, ul. Pułaskiego 3, ul. Pułaskiego 10.
 2. Wszystkie lokale (nieruchomości) mają urządzone księgi wieczyste (bez obciążeń) prowadzone przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku. Wszystkie lokale (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski. Wszystkie nieruchomości są oddane w trwały zarząd.
 3. Nieruchomości (lokale) zostaną wydzierżawione na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej począwszy od 02.01.2013 r.
 4. Ceny wywoławcze za dzierżawę lokali (miesięczne czynsze dzierżawne) określone poniżej zawierają 23% podatek VAT. Termin wnoszenia i zasady aktualizacji: czynsze za dzierżawę płatne z dołu do końca miesiąca. Nie przewiduje się aktualizacji czynszów w czasie trwania umów dzierżawy. Ceny wywoławcze oraz ceny ustalone w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargów są cenami brutto. Ceny wywoławcze oraz ceny ustalone w wyniku kolejnych postąpień nie uwzględniają podatku od nieruchomości, który ponosić będą przyszli dzierżawcy we własnym zakresie.
 5. Ceny wywoławcze oraz ceny ustalone w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargów są cenami brutto.
 6. Wadia mogą być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadia należy wpłacić lub wnieść najpóźniej dnia 12.11.2012 r. włącznie. Wadia w pieniądzu należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadia w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie. W dowodzie wpłaty / wniesienia wadium należy podać, do której nieruchomości wpłacający / wnoszący wadium zgłasza przystąpienie do przetargu.
 7. W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły / wniosły wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 8. Przetargi odbędą się w dniu 16.11.2012 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargu o godzinie 10:00.
 9. Osobom, które wygrają przetargi, wadia wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone po podpisaniu umów dzierżawy. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargów. Wadia nie podlegają zwrotowi w razie uchylenia się uczestników przetargów, którzy wygrali przetargi, od zawarcia umowy dzierżawy.
 10. Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetargi z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 11. Ogłoszenie I (pierwszych) przetargów zostało poprzedzone sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokali położonych w Namysłowie  przy ul. Mickiewicza 12, ul. Pułaskiego 3, ul. Pułaskiego 10  przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat – Uchwała nr 56/253/2012 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 8 sierpnia 2012 r. Wykaz był wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 10.08.2012 r. do dnia 31.08.2012 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz  opublikowany w NTO nr 186 (5883) z dnia 10.08.2012 – w dodatku „Tygodnik lokalny” Nr 32 (185), str. 4.
 12. Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

 

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

(działki)

Pow.

lokali

Cena wywoławcza

- miesięczny czynsz dzierżawny

(zł)

Wadium

(zł)

Postąpienie

(zł)

Szczegółowy opis nieruchomości

Przeznaczenie

w miejscowym planie zagospodarow.

przestrzennego

1.

Dz. nr ewid. 851/77, k.m. 4 o pow. 2,0467 ha, KW OP1U/00016036/6 Pomieszczenie hali warsztatowo-garażowej

Pow. użytkowa hali - 285,00 m² w skład której wchodzi 6 pomieszczeń.

1.100,00

200,00

50,00

Pomieszczenia hali warsztatowo-garażowej położonej w Namysłowie – ul. Pułaskiego 10 – na zapleczu szkoły – Zespołu Szkół Mechanicznych

Lokalizacja: mało atrakcyjna, w sąsiedztwie szkoły i terenów produkcyjno-usługowych – niska intensywność zabudowy, położenie w II linii zabudowy względem ul. Pułaskiego. Uzbrojenie: woda, kanalizacja, energia elektryczna-siła Konstrukcja i elementy wykończenia hali - stanu miernego.

Zarządcą nieruchomości jest Zespół Szkół Mechanicznych.

C.9U – przeznaczenie podstawowe ­ teren zabudowy usługowej.

 

2.

 

Dz. nr ewid. 844/13 o pow. 1,3003 ha, KW OP1U/00018662/7. Pomieszczenie handlowe (sklepik szkolny).

Pow. użytkowa 5,90 m² po uwzględnieniu wysokości kondygnacji poniżej 2,20 m.

150,00

25,00

10,00

Pomieszczenie handlowe (sklepik szkolny) – położone w Namysłowie przy ul Pułaskiego 3 na parterze budynku Zespołu Szkół Rolniczych.

Lokalizacja: średnio atrakcyjna-rynek ograniczony do uczniów i pracowników szkoły. Uzbrojenie: woda, kanalizacja,  energia elektryczna, c.o. Konstrukcja  stanu dobrego, elementy wykończenia stanu zadawalającego. Zarządcą nieruchomości jest Zespół Szkół Rolniczych.

C.18U – przeznaczenie podstawowe ­ teren zabudowy usługowej.

 

3.

Dz. nr ewid. 1133/12 o pow. 2,3995 ha, KW OP1U/00019566/1 Pomieszczenie handlowe (sklepik szkolny-kawiarenka).

Pow. użytkowa 30,00 m² ,w skład której wchodzą 2 pomieszczenia: zaplecza i pow. ekspedycji.

420,00

70,00

20,00

Pomieszczenia handlowe (sklepik szkolny-kawiarenka) – położone w Namysłowie przy ul Mickiewicza 12 na parterze budynku I Liceum Ogólnokształcącego.

Lokalizacja: średnio atrakcyjna-rynek ograniczony do uczniów i pracowników szkoły. Uzbrojenie: woda, kanalizacja,  energia elektryczna, c.o. Konstrukcja  stanu dobrego, elementy wykończenia stanu zadawalającego. Zarządcą nieruchomości jest I Liceum Ogólnokształcące.

B.8U ­ teren zabudowy usługowej.

 

4.

Dz. nr ewid. 1133/12 o pow. 2,3995 ha, KW OP1U/00019566/1 Pomieszczenie użytkowe (biuro, magazyn)

Pow. użytkowa 31,00 m² w skład której wchodzą 2 pomieszczenia w piwnicy szkoły

440,00

80,00

25,00

Pomieszczenie biurowe i magazynowe położone w Namysłowie przy ul Mickiewicza 12, w piwnicy budynku I Liceum Ogólnokształcącego.

Lokalizacja: średnio atrakcyjna, odrębne wejście z podwórza Uzbrojenie: woda, kanalizacja,  energia elektryczna, c.o. Konstrukcja  stanu dobrego, elementy wykończenia stanu zadawalającego. Zarządcą nieruchomości jest I Liceum Ogólnokształcące.

B.8U ­ teren zabudowy usługowej.

 

 
 
Zarząd Powiatu Namysłowskiego
 
Pliki do pobrania:
 1. PDFUchwała ZP nr 59-276-2012 z dnia 26.09.2012 r..pdf
 2. PDFWyniki I (pierwszych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości - lokali położonych w Namysłowie .pdf

   

Wersja XML