Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak dokonać zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania ?

Miejsce załatwienia sprawy :
Wydział Architektury i Budownictwa I piętro, pokój nr 108, 109, 110, tel. +48 77/4103 695, wew. 108, 109, 110.

Podstawa prawna :

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623, z późn. zmian.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 nr 89 poz.1071 z późn. zmian.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225, poz. 1635).


Rozpoczęcie sprawy :
Osoba zainteresowana powinna złożyć zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania.

Wymagane dokumenty :

Opłaty:
Nie pobiera się (za wyjątkiem ewentualnego pełnomocnictwa - 17 zł oprócz zwolnionych).

Czas załatwienia sprawy:
Do 30 dni

Zakończenie sprawy:
Upływ 30 dni przy braku decyzji o sprzeciwie oznacza zgodę na dokonanie zmiany sposobu użytkowania.

Inne istotne informacje (uwagi):

 1. W trakcie postępowania mogą być wydawane postanowienia.
 2. Przed upływem terminu 30 dni można otrzymać potwierdzenie w formie pisma lub adnotacji na zgłoszeniu, że organ nie wnosi sprzeciwu.
Wersja XML