Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Skarbu Państwa położonych w obrębie wsi Dąbrowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat

 

OGŁOSZENIE

w sprawie wykazu nieruchomości rolnych będących własnością Skarbu Państwa położonych w obrębie wsi Dąbrowaprzeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat.

 

Informuję, iż na podstawie Zarządzenia Starosty Namysłowskiego nr 16/04/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych będących własnością Skarbu Państwa położonych w obrębie wsi Dąbrowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat.

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 324 o pow. 0,7450 ha, , k. m.3.

Opis nieruchomości: Działka położona w obrębie wsi Dąbrowa gmina Świerczów, lokalizacja średnio atrakcyjna w otoczeniu terenów o funkcji rolnej i leśnej, w bliskości terenów zabudowy wiejskiej. Grunt niskiej klasy przydatności, nie wyposażony w urządzenia do produkcji rolnej i leśnej, teren w części zadrzewiony

Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami.

Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00080994/8 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów nieruchomość oznaczona symbolem B/R – teren użytków rolnych, w tym: gruntów ornych, użytków zielonych, pastwisk, upraw ogrodniczych i sadowniczych, zadrzewień śródpolnych, zieleni łęgowej, stawów hodowlanych i zbiorników wodnych służących potrzebom rolnictwa oraz symbolem B/L – teren lasów. Nieruchomość będzie wydzierżawiona w drodze przetargu na okres trzech lat.

Wysokość rocznej opłaty z tytułu dzierżawy netto w zł wynosić będzie 376,00 kwota nie uwzględnia podatku rolnego i opłat, które będzie ponosić przyszły dzierżawca we własnym zakresie.

Czynsz dzierżawny za I półrocze jest płatny w terminie do 30 listopada - 50 %, a za II półrocze w terminie do 31 marca - 50 %. Po upływie każdego roku dzierżawy czynsz dzierżawny będzie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych roku poprzedniego, ogłaszany przez Prezesa GUS.

Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr, 102, poz. 651, z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli zgłoszą wniosek do dnia 11.06.2012 r.   

Zarządzenie w pełnym brzmieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego – w załączeniu - na okres 21 dni tj. od dnia 30.04.2012 r. do dnia 21.05.2012 r.

 

Starosta Namysłowski
Julian Kruszyński

 

PDFZarządzenie nr 16-04-2012 Starosty Namysłowskiego.pdf

PDFZałącznik do zarządzenia nr 16-04-2012 Starosty Namysłowskiego.pdf

 

 

 

Wersja XML