Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważne informacje

Dostępność usług Domu Pomocy Społecznej ’’Promyk” dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Działając na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz.1824) informuję się , jak następuje:

 1. Osoba uprawniona, tj. osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, ma prawo do wykorzystywania środków wspierających komunikowanie się w kontaktach z Domem Pomocy Społecznej ’’Promyk”.
 2. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. takiej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
 3. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania, a Dom Pomocy Społecznej ’’Promyk” do zapewnienia jej dostępu do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) oraz do skorzystania ze sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
 4. Świadczenie, o którym mowa w pkt 3 jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ.U. z 2016r. poz.2046, 1948 oraz z 2017r. poz. 777,935,1428).
 5. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze (z wyłączeniem przypadków nagłych) przed planowaną wizyta w DPS ’’Promyk”.
 6. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie DPS ”Promyk”.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji wniosku w wyznaczonym terminie, osoba uprawniona zostanie o tym zawiadomiona, jak również zostanie wyznaczony nowy termin realizacji wniosku lub zostanie wskazana inna forma realizacji uprawnień wynikających z przytoczonej wyżej ustawy.
 8. Dane kontaktowe:
  Dom Pomocy Społecznej ’’Promyk” w Kamiennej, Kamienna 22, 46-100 Namysłów
  e-mail:
  faks: 77/410 03 58 wew.30

 W Y P O Ż Y C Z A L N I A

Zgodnie z Uchwałą nr 129/460/2022 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez Dom Pomocy Społecznej ‘’Promyk” w Kamiennej informuje się, iż istnieje możliwość wypożyczenia następującego sprzętu rehabilitacyjnego:

Więcej informacji udziela:

Pani Barbara Rybska – Pracownik socjalny

tel. (77) 4100 358 wew. 25  


  

OFERTA POBYTU CZASOWEGO W PROMYKU

Dom Pomocy Społecznej "Promyk" informuje, że w naszej placówce istnieje możliwość pobytu na czas określony. Osoba, która nie jest samodzielna i wymaga całodobowej opieki, może czasowo zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Promyk” w 2022r. wynosi 4.600,00 zł, w przypadku pobytu na czas określony odpłatność zostanie przeliczona proporcjonalnie do okresu przebywania w placówce.

                  Osoba przybywająca do naszego Domu ma zapewnione:

Więcej informacji udziela:

Pani Barbara Rybska – Pracownik socjalny

tel. (77) 4100 358 wew. 25  

Zainteresowanych możliwością umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki, na pobyt czasowy lub na pobyt dzienny, zapraszamy również osobiście do odwiedzenia naszego Domu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.  

 


ZASADY PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „PROMYK” W KAMIENNEJ

         Osoby zainteresowane przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w pierwszej kolejności powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, z pisemnym wnioskiem o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.

         Wszystkie dokumenty wymagane do umieszczenia osoby w Domu Pomocy Społecznej kompletuje Ośrodek Pomocy Społecznej, który następnie wydaje decyzję kierującą do naszej jednostki oraz decyzję o odpłatności za pobyt.

         Komplet dokumentów wraz z decyzjami trafi do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, które na podstawie otrzymanych dokumentów i uzgodnieniu z naszą jednostką przyjęcia nowego mieszkańca, wydaje decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.

         Następnie Dyrektor Domu zawiadamia pisemnie, w formie zaproszenia, osobę ubiegającą się o przyjęcie lub przedstawiciela takiej osoby o terminie przybycia. Okres oczekiwania na nowego mieszkańca wynosi 14 dni od daty wysłania zaproszenia.    

         W przypadku braku wolnych miejsc obowiązuje okres oczekiwania na przyjęcie.

Więcej informacji udziela:

Pani Barbara Rybska – Pracownik socjalny

tel. (77) 4100 358 wew. 25


 

Podstawowe zasady reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane przez osoby odwiedzające mieszkańca:

 1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 2. Prowadzona jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca).
 3. Obowiązkowe jest dokładne (min. 30 sek.) umycie rąk wodą z mydłem niezwłocznie po wejściu do obiektu.
 4. Pomieszczenie, w którym odbywają się odwiedziny, jest wietrzone przez personel placówki przed i po wizycie oraz w miarę możliwości również w trakcie.
 5. Stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos w pomieszczeniach zamkniętych oraz w sytuacjach, gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu
 6. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy mieszkańcu placówki możliwe po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu rąk przez osobę odwiedzającą.
 7. Niegromadzenie się osób w danej przestrzeni, unikanie bardzo bliskiego kontaktu, jak przytulanie, uściski, pocałunki.
 8. Odwiedziny z zachowaniem zasady maksymalnie 3 osób odwiedzających na 1 odwiedzanego mieszkańca jednocześnie. Liczba osób odwiedzających w danym czasie jest dostosowywana do warunków lokalowych, możliwości organizacyjnych panujących w placówce oraz uwzględnia potrzebę kontaktu mieszkańca z bliskimi jak również jego stan zdrowia.

Zasady wzmożonego reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane przez osoby odwiedzające mieszkańca, które są niezaszczepione i nie wykonywały testu antygenowego lub PCR w kierunku wirusa 48 godzin przed dniem odwiedzin oraz nie są ozdrowieńcami:

 1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 2. Prowadzona jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca).
 3. Obowiązkowe jest dokładne (min. 30 sek.) umycie rąk wodą z mydłem niezwłocznie po wejściu do obiektu.
 4. Pomieszczenie, w którym odbywają się odwiedziny, jest wietrzne przez personel placówki przed i po wizycie oraz w miarę możliwości również w trakcie.
 5. Preferowaną formą odwiedzin są odwiedziny na zewnątrz budynku (sad, ogród, wydzielone miejsce do rekreacji przy budynku DPS), o ile istnieje taka możliwość.
 6. Stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas wizyty.
 7. Zachowanie dystansu min. 1,5 m od odwiedzanego mieszkańca i innych osób przebywających w placówce.
 8. W placówce odwiedzający powinien mieć kontakt tylko z zaszczepioną osobą odwiedzaną i zaszczepionym personelem placówki wskazanym do organizacji odwiedzin.
 9. Odwiedziny z zachowaniem zasady 1 osoba odwiedzająca na 1 odwiedzanego mieszkańca jednocześnie. Liczba osób odwiedzających w danym czasie jest dostosowywana do warunków lokalowych, możliwości organizacyjnych panujących      w placówce oraz uwzględnia potrzebę kontaktu mieszkańca z bliskimi, jak również jego stan zdrowia.
Wersja XML