Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ustanowienie/anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Transportu - Rejestracja Pojazdów, parter, hol - stanowisko I-III, tel. +48 77/4103 695 wew. 156.

Rozpoczęcie sprawy:

Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

WNIOSEK

Wymagane dokumenty:

Czas załatwienia sprawy:

W dniu złożenia wniosku.

Zakończenie sprawy:

W dowodzie rejestracyjnym dokonywana jest adnotacja, bądź jej wykreślenie dot. zastawu rejestrowego.

Inne istotne informacje (uwagi):

W przypadku nie zgłoszenia w urzędzie przekształcenia zastawu bankowego w zastaw rejestrowy celem wykreślenia adnotacji z dowodu rejestracyjnego należy przedłożyć postanowienie o wpisaniu zastawu do rejestru sądowego i prawomocne postanowienie sądu o wykreśleniu zastawu z rejestru sądowego albo aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 23)

 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2012r.,poz. 1137 z późn. zm.)

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z późn. zmian.).

 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 czerwca 2004r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. 2004r. Nr 145, poz. 1542)

 

Wersja XML