Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Roczna informacja finansowa za rok 2010

ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO


na podstawie art. 37 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i umieszczenie na stronie www.bip.namyslow.pl  informację obejmującą:

I. Sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za 2010 rok

Zarząd Powiatu zgodnie z dyspozycją art. 267 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedłożył Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok, które przyjęte zostało Uchwałą Nr 10/34/2011 – pełny tekst uchwały wraz z załącznikami opublikowano na stronie www.bip.namyslow.pl Uchwały Zarządu Powiatu.

Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu na 2010 rok w wysokości 50.174.710 zł zostały zrealizowane w kwocie 42.371.054 zł tj. w 84,45 %.

W sprawozdaniu stopień realizacji dochodów został przedstawiony tabelarycznie i opisowo w układzie źródłowym w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, co pozwala na precyzyjne określenie wskaźnika wykonania poszczególnych rodzajów dochodów. W części opisowej sprawozdania w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówione zostały przyczyny odchyleń od planowanych założeń.

Plan wydatków budżetowych w wysokości 55.924.467 zł został zrealizowany w kwocie 44.720.722 zł tj. w 79,97 %, w tym plan wydatków majątkowych w kwocie 19.656.997 zł został zrealizowany w kwocie 9.192.582 zł. W części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono stopień realizacji wydatków w zestawieniu statystycznym, w części opisowej natomiast omówiono realizację wydatków w przekroju rodzajowym i zadaniowym, wskazując jednocześnie stan i przyczyny zaawansowania realizacji wydatków, w tym wydatków majątkowych.

Wykonanie budżetu powiatu za 2010 rok zamknęło się ujemną różnicą dochodów nad wydatkami w wysokości 2.349.668 zł, stanowiącą deficyt budżetu.

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wysokość zobowiązań finansowych powiatu na dzień 31.12.2010 r. wyniosła łącznie 11.004.077 zł i w całości dotyczy zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki w WFOŚiGW. Kwota zadłużenia w stosunku do dochodów zrealizowanych na dzień 31.12.2010 r. wynosi 25,97 %. Powyższa kwota długu spełnia normę zawartą w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu realizując budżet dokonał spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez powiat kredytów w wysokości 1.201.448 zł, co przy uwzględnieniu należnych odsetek w wysokości 311.763 zł stanowi łączną kwotę 1.513.211 zł. Relacja spłaconych zobowiązań długoterminowych wraz odsetkami stanowi 3,57 % zrealizowanych dochodów ogółem za 2010 rok i wskazuje na zgodność z normą art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Ponadto w sprawozdaniu ujęto również informacje o realizacji planu przychodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych oraz powiatowych funduszy celowych.

II. Kwota zobowiązań wymagalnych.


Kwota wymagalnych zobowiązań wynikająca z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych na dzień 31.12.2010 r. wynosi 0,00 zł (słownie: zero zł 00/100).

Kwota wymagalnych zobowiązań uznanych za bezsporne na dzień 31.12.2010 r. wynosi 0,00 zł (słownie: zero zł 00/100).

III. Wykaz dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.


W roku budżetowym 2010 powiat namysłowski otrzymał następujące dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego:

1.     Dotacja celowa otrzymana z Gminy Namysłów z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 10.000 zł

2.     Dotacja celowa otrzymana z Gminy Pokój z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 3.000 zł,

3.     Dotacja celowa otrzymana z Gminy Wilków z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 2.000 zł,

4.     Dotacja celowa otrzymana z Gminy Domaszowice z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 2.000 zł,

5.     Dotacja celowa otrzymana z Gminy Świerczów z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 2.000 zł,

6.     Dotacja celowa otrzymana z Gminy Pokój z przeznaczeniem na zakup alkomatu dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 500 zł,

7.     Dotacja celowa otrzymana z Gminy Wilków z przeznaczeniem na zakup alkomatu dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 450 zł,

8.     Dotacja celowa otrzymana z Gminy Świerczów z przeznaczeniem na zakup alkomatu dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 450 zł,

9.     Dotacja celowa otrzymana z Gminy Domaszowice z przeznaczeniem na zakup alkomatu dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 450 zł,

10.Dotacja celowa otrzymana z Gminy Świerczów z przeznaczeniem na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach w wysokości 142.516 zł.

11.Dotacja celowa otrzymana z Gminy Pokój z przeznaczeniem na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach w wysokości 55.334 zł.

12.Dotacja celowa otrzymane z Gminy Pokój z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych dla  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 1.000 zł.

13.Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 15.440 zł.

14.Dotacje celowe otrzymane jako zwrot kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka, na podstawie zawartych porozumień – 356.891 zł, z tego: Powiat Krapkowicki – 102.538 zł, Powiat Opolski – 155.433 zł, Powiat Kluczborski 40.386 zł, Powiat Strzelecki 23.301 zł, Powiat Złotoryjski 22.267, Powiat Oleśnicki 12.966 zł,

15.Dotacje celowe otrzymane jako zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, na podstawie zawartych porozumień – 191.320 zł, z tego: Powiat Kępiński 11.859 zł, Powiat Lubiński 4.484 zł, Miasto Poznań 26.752 zł, Powiat Opolski 10.918 zł, Powiat Kluczborski 37.552 zł, Powiat Średzki 6.152 zł, Powiat Oławski 7.906 zł, Powiat Brzeski 52.021 zł, Powiat Strzelecki 3.384 zł oraz Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski 6.917 zł, Powiat Głubczycki 13.495 zł, Gmina Sosnowiec 9.880 zł.

IV. Wykaz dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego.


W roku budżetowym 2010 z budżetu powiatu namysłowskiego udzielono następujących dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego:

1.     Dotacja celowa udzielona, jako pomoc finansowa, dla Gminy Namysłów w wysokości 78.200 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu dróg publicznych.

2.     Dotacja celowa udzielona dla Powiatu Kluczborskiego w wysokości 30.453 zł, z przeznaczeniem na realizację porozumienia w zakresie organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli ze szkół dla których organem prowadzącym jest powiat namysłowski.

3.     Dotacja celowa udzielona dla Gminy Namysłów w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych gminie z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

4.     Dotacja celowa udzielona, jako pomoc finansowa, dla Gminy Namysłów w wysokości 1.500 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z zapobieganiem zagrożeniom życia i zdrowia ludzi.

5.     Dotacja celowa udzielona, jako pomoc finansowa, dla Gminy Namysłów w wysokości 40.000 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką odpadami.

6.     Dotacje celowe udzielone jako zwrot kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, na podstawie zawartych porozumień – 239.909 zł, a w szczególności: Powiat Brzeski 86.821 zł, Powiat Zielonogórski 27.593 zł, Powiat Kłobucki – 87.194 zł, Powiat Głubczycki – 38.013 zł, Powiat Opolski – 288 zł.

7.     Dotacje celowe udzielone jako zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, na podstawie zawartych porozumień – 76.627 zł, a w szczególności Powiat Kaliski – 9.882 zł, Powiat Kluczborski – 4.305 zł, Powiat Limanowski – 36.181 zł, Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski – 9.882 zł, Powiat Kłodzki 2.422 zł i Powiat Opolski – 13.955 zł.

V. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji


W 2010 roku Powiat Namysłowski nie udzielał poręczeń i gwarancji


VI. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na spłatę raty.

Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 110/594/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. (tekst uchwały znajduje się na stronie www.bip.namyslow.pl) rozłożył na raty spłatę należności pieniężnej powstałej za okres od 04 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r. z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Zielonej Górze w łącznej wysokości 1.614,11 zł, z tego należność pieniężna Pana Bogdana Osiewicz w kwocie 807,04 zł oraz należność pieniężna Pani Jolanty Osiewicz w kwocie 807.07 zł.

VII. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

1.     Wojciech Ohlaszeny,

2.     Mariusz Adamczyk,

3.     Sylwester Głąb,

4.     Michał Świerczyński,

5.     Krzysztof Matuszek,

6.     Marek Staruszkiewicz,

7.     "Flores" sp. z o.o.,

8.     Stanisława Konarska,

9.     Tomasz Chrzanowski,

10. Irena Misiurek,

11. Mirosław Nowak,

12. Sebastian Kaczmarek,

13. Dariusz Brodnicki,

14. Jarosław Żołnowski,

15. Bartosz Giża,

16. Jacek Szymański,

17. Krzysztof Kopaszewski,

18. Zdzisław Bodzioch,

19. Joanna Janicka,

20. Piotr Świderski,

21. Paweł Poznań,

22. Mariusz Lewkowicz,

23. Adriana Calińska,

24. Paweł Wilczek,

25. Marek Zadeberny,

26. Aleksandra Konieczna,

27. Magdalena Raszewska,

28. Arkadiusz Sławuta,

29. Jacek Krupa,

30. Waldemar Piasny,

31. Stanisław Łukaszewicz,

32. Paweł Kossak,

33. Włodzimierz Świątek,

34. Sebastian Fotorygo,

35. Joanna Krupińska,

36. Grzegorz Frąsiak,

37. Agata Olczyk,

38. Katarzyna Gajecka,

39. Zbigniew Perak,

40. Łukasz Konefał,

41. Michalina Adamczyk,

42. Rafał Płócienniczak,

43. Krzysztof Chowanek,

44. Monika Błaszczyk,

45. Mariusz Kowalik,

46. Krzysztof Mazur,

47. Katarzyna Łukaszewicz,

48. Adrian Hofbauer,

49. Bartosz Maćkowiak,

50. Mateusz Matuszewski,

51. Daniel Kudła,

52. Jarosław Kiełtyka,

53. Denisa Hokrowa,

54. Damian Dyczko,

55. Paulina Pieniążek,

56. Aneta Kupiłaś,

57. Konrad Ciesielski,

58. Paweł Stec,

59. Tomasz Maryniak,

60. Krzysztof Olfans,

61. Magdalena Rupental,

62. Tomasz Sikorski,

63. Artur Piasecki,

64. Luiza Giersberg,

65. Stanisław Pawelec,

66. Bożena Trepka,

67. Andrzej Szybała,

68. Krzysztof Rudź,

69. Anna Ostrowska,

70. Anna Malecha,

71. Jakub Fabian,

72. Dawid Dzwoniarek,

73. Damian Laskowski,

74. Daniel Janicki,

75. Mateusz Antochów,

76. Przemysław Zając,

77. Łukasz Zając,

78. Roksana Banasik,

79. Aneta Kołtunik,

80. Henryk Grudziński,

81. Dawid Defort,

82. Violetta Martin,

83. Wiesław Szymański,

84. Krzysztof Klementowicz,

85. Jerzy Mazur

86. Julita Janukiewicz,

87. Emil Łukaszewicz,

88. Barbara Jarząbek,

89. Monika Szopa,

90. Alicja Góra,

91. Beata Łukaszewicz,

92. Bogusław Sitarz,

93. Jan Janków,

94. Ryszard Kula,

95. Marcin Bieniusa,

96. Anna Sałandyk,

97. Bartosz Fedunik,

98. Robert Reut,

99. Rafał Oleksy,

100.        Wiesław Szewczyk,

101.        Andrzej Bigdowski,

102.        Krzysztof Mikitów,

103.        Tomasz Wesołowski,

104.        Karolina Praszczyk,

105.        Przemysław Jachym,

106.        Jacek Karasiński,

107.        Jarosław Mikołajów,

108.        Marek Słabosz,

109.        Rafał Porada,

110.        Marta Kulik,

111.        Mateusz Czyrski,

112.        Patrycja Kaczmarek,

113.        Paweł Krakowiak,

114.        Zuzanna Dymek-Ryng,

115.        Paweł Bąk,

116.        Piotr Durka,

117.        Małgorzata Fila,

118.        Zbigniew Łopian,

119.        Paweł Kamiński,

120.        Mariusz Gadawski,

121.        Ludwik Rogowski,

122.        Lesław Konarski,

123.        INSTAL TECHNIK Barbara Harbuz, Piotr Wąsowicz s.c.,

124.        Mariusz Adamczyk,

125.        Michał Świerczyński,

126.        Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o.,

127.        Ewelina Grzybek,

128.        MOBI-TRANS sp. z o.o.,

129.        Wiesław Uryga,

130.        Tomasz Stencel,

131.        ZZWG Zakład Wytwórczy Wyrobów Gumowych s.c. Zbigniew Szpejnakowski, Halina Całkosińska,

132.        Magdalena Mróz,

133.        Lech Mróz,

134.        OLIMPIA S.A,

135.        Tomasz Buśko,

136.        Monika Zawadka,

137.        Paweł Wróbel,

138.        Bernard Kowalik,

139.        Ewelina Koczwara,

140.        Katarzyna Dorobisz,

141.        Marek Kiełtyka,

142.        Dawid Filipowicz,

143.        Marek Staruszkiewicz,

144.        QUEST sp. z o.o.,

145.        Grzegorz Tomala,

146.        Agata Mikołajczyk,

147.        Tomasz Danilewicz,

148.        Artur Więcław,

149.        Mirosław Ostrowski,

150.        Michał Świerczyński,

151.        Krzysztof Solecki,

152.        Tomasz Stencel,

153.        Paweł Wróbel,

154.        Spółka Cywilna IMI, Mirosław Drapiewski, Olga Lewicka-Gawle,

155.        Ewa Brycka,

156.        P.P.H.U. Jan Urbański,

157.        PPHU "Z pastorowej Sfory" Centrum Szkolenia i Opieki nad Psami Mariusz Antoszczyk,

158.        Działalność Usługowa "KLUB MALUCHA" Ewelina Moniuszko-Czuczwara,

159.        "DOMEL" Usługi Koparko-Ładowarką  Marcin Domalaczny,

160.        Daniel Kłodziński IT COMPONENT,

161.        BAR & RESTAURACJA POLONIA Ewelina Koczwara,

162.        Firma Ogólnobudowlana "KOWNACKI" Krzysztof Kownacki,

163.        Usługi Rekreacyjno-Sportowe-Transportowe Nina Nowak,

164.        Marek Podeszwa MARGO,

165.        Małgorzata Surdacka WEB4G,

166.        TERRA Firma PRO XXI Bartłomiej Stawiarski,

167.        LUKSTEL Łukasz Stroński,

168.        Joanna Szymkiewicz EDUPROGRESS,

169.        Marta Żurkiewicz Pracownia Artifea,

170.        Jadwiga Goj,

171.        PPHU "Z pastorowej Sfory" Centrum Szkolenia i Opieki nad Psami Mariusz  Antoszczyk,

172.        Działalność Usługowa "KLUB MALUCHA" Ewelina Moniuszko-Czuczwara,

173.        "DOMEL" Usługi Koparko-Ładowarką  Marcin Domalaczny,

174.        Usługi Rekreacyjno-Sportowe-Transportowe Nina Nowak,

175.        Małgorzata Surdacka WEB4G,

176.        Marta Żurkiewicz Pracownia Artifea,

177.        Jadwiga Goj,

178.        P.P.H.U. Jan Urbański,

179.        Bank Spółdzielczy Namysłów,

180.        FHU IWA Iwona Piotrowska,

181.        PRYMAT GROUP Michał Świerczyński,

182.        PRYMAT GROUP Michał Świerczyński

Wersja XML