Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe 2020 r.

Data publikacji Termin składania ofert Zadanie
23.10.2020r. 03.11.2020 r. godz. 10:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego, realizowanego w imieniu i na rzecz zamawiającego, obejmującego obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą i rozliczeniem zadania inwestycyjnego – robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie”.
19.05.2020r. 27.05.2020r.
godz. 10:00

Wykonanie modernizacji technicznej (dokumentacji wykonawczej) niezbędnej do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych objętych projektem: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie” w oparciu o projekt i audyt energetyczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego (Konkurs nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/19).

09.04.2020r. 17.04.2020r.
godz. 12:00

Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na
obszarze powiatu namysłowskiego

09.04.2020r.

17.04.2020r.
godz. 10:00

Dostawa środków ochrony indywidualnej
09.04.2020r.

17.04.2020r.
godz. 10:00

Dostawa środków dezynfekujących
Wersja XML