Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych

Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych

Miejsce załatwienie sprawy:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

pokój nr 117

tel. +48 77/ 4103 695 wew. 115, 116

Podstawa prawna:

Art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.)

Rozpoczęcie sprawy:

Zgłoszenie należy złożyć osobiście ( w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, w sekretariacie Starostwa) lub przesłać pocztą. 

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o wpis do ewidencji, dołącza się:

1) statut;

2) listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;

3) informację o adresie siedziby klubu sportowego.

Opłaty:

W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Wpisu do ewidencji dokonuje się w terminie 30 dni od daty wpływy zgłoszenia.

Zakończenie sprawy:

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji.

Inne istotne informacje (uwagi):

Przepisy dotyczące uczniowskich klubów sportowych stosuje się odpowiednio do innych niż uczniowskie klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej w takim wypadku, za wydanie decyzji pobiera się opłatę skarbową w kwocie 10 zł.

Wersja XML