Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wpis do ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych

Wpis do ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych

Miejsce załatwienie sprawy:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

pokój nr 117

tel. +48 77/ 4103 695 wew. 115, 116

Podstawa prawna:

Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r Dz.U.2019.713 t.j.

Rozpoczęcie sprawy:

Zgłoszenie należy złożyć osobiście ( w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, w sekretariacie Starostwa) lub przesłać pocztą. 

Wymagane dokumenty:

Ustawa nie ma ustalonego wzoru wniosku, nie mniej jednak wniosek powinien zawierać:

a) datę jego sporządzenia,

b) adresata (do którego urzędu, starosty jest kierowany),

c) pełną nazwę i dokładny adres siedziby stowarzyszenia, numer telefonu kontaktowego,

d) podpis przedstawiciela stowarzyszenia (wszystkich członków zarządu, gdy jest on powołany).

Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego na stronie internetowej Starostwa w zakładce „stowarzyszenia zwykłe”.

 1. protokół z zebrania założycielskiego zawierający zapisy w protokole (uchwały) o:
  • założeniu stowarzyszenia,
  • przyjęciu regulaminu,
  • wyborze przedstawiciela lub zarządu,
  • ewentualnie – wyborze komisji rewizyjnej;
 2. regulamin działania stowarzyszenia;
 3. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego (co najmniej 3 osoby) zawierającą:
  • imię i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • miejsce zamieszkania ,
  • własnoręczny podpis;
 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
 5. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL członków organu kontroli wewnętrznej (w przypadku, gdy regulamin stowarzyszenia przewiduje ten organ);
 6. adres siedziby stowarzyszenia. 

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

Regulamin stowarzyszenia zwykłego:

Regulamin jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania stowarzyszenia (zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). 

Regulamin stowarzyszenia zwykłego powinien określać:

Jeżeli stowarzyszenie zwykłe chce powołać zarząd to w regulaminie powinny znaleźć się zapisy dotyczące:

UWAGA:

Powołanie zarządu i organu kontroli nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku gdy stowarzyszenie zwykłe będzie się ubiegać o status organizacji pożytku publicznego (OPP), to będą one potrzebne.

Również w przypadku, gdy stowarzyszenie zwykłe będzie powoływać organ kontroli wewnętrznej (komisję rewizyjną), to w regulaminie należy określić tryb wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.

Opłaty:

W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Organ nadzoru (starosta) dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, starosta może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie dokumentacji przez stowarzyszenie – 14 dni.

Zakończenie sprawy:

Wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – wnioskodawca dostaje informacje o wpisie.

Inne istotne informacje (uwagi): 

Ponadto stowarzyszenie musi:

Wersja XML