Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.

 

Uchwała Rady Powiatu Namysłowskiego
L.p. Nr z dnia w sprawie / o
155 XIX/155/2020 09 września 2020 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
154 XIX/154/2020 09 września 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku 
153 XIX/153/2020 09 września 2020 r.  w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2020 roku
152 XIX/152/2020 09 września 2020 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Namysłów  
151 XIX/151/2020 09 września 2020 r.  w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju 
150 XIX/150/2020 09 września 2020 r.  w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie  
149 XIX/149/2020 09 września 2020 r.  w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Wilkowie 
148 XIX/148/2020 09 września 2020 r.  w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego  
147 XIX/147/2020 09 września 2020 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: Edukacja, Integracja i Nowoczesność w Powiecie Namysłowskim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz środków z Budżetu Państwa w ramach Poddziałania 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego oraz wniesienia wkładu własnego do tego projektu 

146 XVIII/146/2020 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Kształcimy fachowców na lokalny rynek pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz środków Budżetu Państwa w ramach Poddziałania 9.2.1 - Wsparcie kształcenia zawodowego oraz wniesienia wkładu własnego do tego projektu  

145 XVIII/145/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie uznania skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – za bezzasadną  

144

XVIII/144/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie uznania petycji dotyczącej wdrożenia płatności bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym w Namysłowie za zasługującą na uwzględnienie  
143 XVIII/143/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie dopuszczenia zapłaty niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu powiatu instrumentem płatniczym  
142 XVIII/142/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/130/2020 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku   
141 XVIII/141/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
140 XVIII/140/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
139 XVIII/139/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 - 2030  http://slabowidzacy.bip.namyslow.pl/download//16877/xviii-139-2020-w-spr-zmiany-uchwaly-nr-xiii-103-2019-rpn-w-spr-uchwalenia-wpf.pdf
138 XVIII/138/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok 
137 XVIII/137/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok  
136 XVIII/136/2020 24 czerwca 2020 r.  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Namysłowskiego wotum zaufania
135 XVII/135/2020 25 maja 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  
134 XVII/134/2020 25 maja 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   
133 XVII/133/2020 25 maja 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
132 XVII/132/2020 25 maja 2020 r.  w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2020 r. dla Powiatu Namysłowskiego   
131 XVII/131/2020 25 maja 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
130 XVII/130/2020 25 maja 2020 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
129 XVII/129/2020 25 maja 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 - 2030
128 XVI/128/2020 09 kwietnia 2020 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
127 XVI/127/2020 09 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku 
126 XVI/126/2020 09 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 - 2030   
125 XV/125/2020 26 lutego 2020 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji zadania budowy obwodnicy Namysłowa, w ciągu drogi krajowej nr 39, jako zadania priorytetowego  
124 XV/124/2020 26 lutego 2020 r. w sprawie uznania skargi dotyczącej realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej przy DP 1102 O na odcinku Józefków – Objazda” – za bezzasadną 
23 XV/123/2020 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku   
122 XV/122/2020 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2020 roku 
11 XV/121/2020 26 lutego 2020 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 - 2030  
120 XIV/120/2020 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2020 roku  
119 XIV/119/2020 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019  
118 XIV/118/2020 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 - 2030 
117 XIII/117/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego 
116 XIII/116/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019  
115 XIII/115/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku  
114 XIII/114/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku  
113 XIII/113/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie uznania skargi na Zarząd Powiatu Namysłowskiego za bezzasadną  
112 XIII/112/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie uznania petycji dotyczącej wykonania remontu dróg powiatowych DP 1117 O i DP 1116 O w miejscowości Łączany za zasługującą na uwzględnienie  
111 XIII/111/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie uznania petycji dotyczącej generalnego remontu drogi powiatowej nr DP 1129 O na odcinku Żaba – Miodary za zasługującą na uwzględnienie  
110 XIII/110/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020  
109 XIII/109/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu  
108 XIII/108/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych  
107 XIII/107/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku  
106 XIII/106/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2020 roku  
105 XIII/105/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2020  
104 XIII/104/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok  
103 XIII/103/2019 30 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 - 2030  
102 XII/102/2019 27 listopada 2019 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  
101 XII/101/2019 27 listopada 2019 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/94/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
100 XII/100/2019 27 listopada 2019 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku  
99 XII/99/2019 27 listopada 2019 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr X/80/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2019 - 2029  
98 XII/98/2019 27 listopada 2019 r.  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2020 rok 
97 XII/97/2019 27 listopada 2019 r.  zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2019 r. dla Powiatu Namysłowskiego
96 XII/96/2019 27 listopada 2019 r.  uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” 
95 XI/95/2019 30 października 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały XLVI/335/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2019  
94 XI/94/2019 30 października 2019 r.  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
93 XI/93/2019 30 października 2019 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku  
92 XI/92/2019 30 października 2019 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2019 roku  
91 XI/91/2019 30 października 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok
90 XI/90/2019 30 października 2019 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr X/80/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2019 - 2029  
89 XI/89/2019 30 października 2019 r.  w sprawie uznania petycji dotyczącej wprowadzenia w życie w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów na niezasługującą na uwzględnienie  
88 XI/88/2019 30 października 2019 r.  w sprawie uznania petycji dotyczącej wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych na terenie Powiatu Namysłowskiego na zasługującą na uwzględnienie  
87 X/87/2019 02 października 2019 r.  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
86 X/86/2019 02 października 2019 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego 
85 X/85/2019 02 października 2019 r.  w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2019 roku  
84 X/84/2019 02 października 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie  
83 X/83/2019 02 października 2019 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku  
82 X/82/2019 02 października 2019 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2019 roku  
81 X/81/2019 02 października 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok 
80 X/80/2019 02 października 2019 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2019 - 2029  
79 X/79/2019 02 października 2019 r.  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie 
78 X/78/2019 02 października 2019 r.  w sprawie uznania petycji dotyczącej montażu progów zwalniających w miejscowości Barzyna na niezasługującą na uwzględnienie  
77 X/77/2019 02 października 2019 r.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Namysłów darowizny nieruchomości położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza  
76 X/76/2019 02 października 2019 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2019 r. dla Powiatu Namysłowskiego  
75 X/75/2019 02 października 2019 r.  w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  
74 X/74/2019 02 października 2019 r.  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 
73 IX/73/2019 18 czerwca 2019 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku  
72 IX/72/2019 18 czerwca 2019 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku 
71 IX/71/2019 18 czerwca 2019 r.  w sprawie uznania petycji dotyczącej remontu drogi powiatowej DP 1125 O o przebiegu Pielgrzymowice – Namysłów za zasługującą na uwzględnienie  
70 IX/70/2019 18 czerwca 2019 r.  w sprawie uznania petycji dotyczącej ujęcia w planach inwestycyjnych na najbliższe lata wymiany nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr DP 1332O i 1349O w miejscowości Fałkowice, na odcinku Fałkowice – Domaradz i Fałkowice – Lubnów
za zasługującą na uwzględnienie
 
69 IX/69/2019 18 czerwca 2019 r.   w sprawie wystosowania Apelu dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przeprowadzeniu gruntownego remontu drogi wojewódzkiej Nr 451 na odcinku gr. Powiatu Namysłowskiego (Bierutów) – Namysłów oraz 454 na odcinku Jastrzębie – Namysłów 
68 VIII/68/2019 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku  
67 VIII/67/2019 28 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku  
66 VIII/66/2019 28 maja 2019 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na radnego Powiatu Namysłowskiego  
65 VIII/65/2019 28 maja 2019 r. w sprawie uznania skargi w przedmiocie wycinki drzew w pasie drogi powiatowej DP 1125 O na odcinku ul. Grunwaldzka – m. Ligotka za bezzasadną 
64 VIII/64/2019 28 maja 2019 r. w sprawie uznania skargi na utrzymanie ścieżki rowerowej przy ul. Oławskiej w Namysłowie – za bezzasadną 
63 VIII/63/2019 28 maja 2019 r. w sprawie uznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej powiatu za bezzasadną  
62 VIII/62/2019 28 maja 2019 r. w sprawie uznania skargi na Zarząd Powiatu Namysłowskiego z powodu niewłaściwego załatwienia wniosku z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie utrzymania drogi powiatowej na odcinku Siedlice – Pokój za bezzasadną  
61 VIII/61/2019 28 maja 2019 r. w sprawie uznania petycji dotyczącej ujęcia w planach inwestycyjnych wymiany nawierzchni drogi powiatowej na odcinku od miejscowości Starościn przez Pieczyska, Zbica do miejscowości Osiek Duży za zasługującą na uwzględnienie  
60 VIII/60/2019 28 maja 2019 r. w sprawie uznania petycji dotyczącej remontu drogi powiatowej DP 1199 O w miejscowości Siemysłów za zasługującą na uwzględnienie  
59 VIII/59/2019 28 maja 2019 r. w sprawie uznania petycji dotyczącej odnowy nawierzchni drogi powiatowej DP 1354 Dzików – Siedlice i ujęcia jej w przyszłorocznym budżecie za zasługującą na uwzględnienie 
58 VIII/58/2019 28 maja 2019 r. w sprawie uznania petycji dotyczącej remontu drogi powiatowej DP 1129 O na odc. Żaba – Miodary za zasługującą na uwzględnienie 
57 VIII/57/2019 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Namysłowskiego od dnia 1 września 2019 roku  
56 VIII/56/2019 28 maja 2019 r. sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok  
55 VIII/55/2019 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok  
54 VIII/54/2019 28 maja 2019 r.  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Namysłowskiego wotum zaufania  
53 VII/53/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie postulatów zgłaszanych przez nauczycieli” 
52 VII/52/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie 
51 VII/51/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku 
50 VII/50/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku
49 VII/49/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Michalicach 
48 VII/48/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach
47 VI/47/2019 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Namysłowie
46 VI/46/2019 27 marca 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie w 2019 roku 
45 VI/45/2019 27 marca 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2019 roku
44 VI/44/2019 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku 
43 VI/43/2019 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku
42 VI/42/2019 27 marca 2019 r. w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Namysłowie
41 VI/41/2019 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2019 r. dla Powiatu Namysłowskiego
40 VI/40/2019 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
39 V/39/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu   
38 V/38/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych  
37 V/37/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku  
36 V/36/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej  
35 V/35/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2019 roku 
34 V/34/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Namysłowie w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Namysłowie 
33  V/33/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Namysłowie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Namysłowie
32 V/32/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie 
31 V/31/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie  
30 V/30/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Namysłowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Namysłowie  
29 V/29/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 roku 
28 IV/28/2019 23 stycznia 2019 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku  
27 IV/27/2019 23 stycznia 2019 r.  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na 2019 rok  
26 IV/26/2019 23 stycznia 2019 r.  w sprawie delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku 
25 IV/25/2019 23 stycznia 2019 r.  w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego  
24 IV/24/2019 23 stycznia 2019 r.  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego
23 IV/23/2019 23 stycznia 2019 r.  w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego 
22 IV/22/2019 23 stycznia 2019 r.  w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego  
21 III/21/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 
20 III/20/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku 
19 III/19/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego  
18 III/18/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie zgłoszenia kandydata Powiatu Namysłowskiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie 
17 III/17/2018 28 grudnia 2018 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2018 r. dla Powiatu Namysłowskiego  
16 III/16/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2019 roku 
15 III/15/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok  
14 III/14/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2019 - 2025 
13 II/13/2018 12 grudnia 2018 r.  w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich 
12 II/12/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego  
11 II/11/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  
10 II/10/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu 
9 II/9/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych  
8 II/8/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych  
7 II/7/2018 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku 
6 I/6/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2018 roku  
5 I/5/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Namysłowskiego 
4 I/4/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego 
3 I/3/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie wyboru Starosty Powiatu Namysłowskiego  
2 I/2/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Namysłowskiego  
1 I/1/2018 21 listopada 2018 r.  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego 

09 września 2020 r. 

Wersja XML