Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot działania i kompetencje PINB

Przedmiot działania i kompetencje

 

Do zadań nadzoru budowlanego należy:

1) Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego tj.:
a) Kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa
budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji
o pozwoleniu na budowę,
b) Sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
c) Sprawdzenie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów
budowlanych,
2) Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania
obiektów budowlanych,
3) Prowadzenie ewidencji ostatecznych decyzji, postanowień i zgłoszeń
wynikających z przepisów prawa budowlanego, a przekazywanych przez
organ administracji architektoniczno-budowlanej,
4) Przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia
robót budowlanych oraz zakończeniu budowy,
5) Udzielanie pozwoleń na użytkowanie oraz zgłaszanie sprzeciwu
do użytkowania.

Wersja XML