Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej

Starosta Namysłowski

O G Ł A S Z A

I (pierwszy)  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa – oznaczona w ewidencji gruntów i budynków  Powiatu Namysłowskiego jako działka nr 24, k. m. 1 o pow. 0.0658 ha w obrębie Kuźnica Dąbrowska, Gmina Świerczów. Nieruchomość położona w regionie wiejskim gminy Świerczów, w otoczeniu niewielkiej osady mieszkaniowej, z dala od głównych tras komunikacyjnych. Teren uzbrojony sieciowo w energię elektryczną i wodę. Dojazd do nieruchomości z drogi gruntowej. Działka jest nieogrodzona i nieuporządkowana. Na działce usytuowany jest mały budynek mieszkalny wolnostojący murowany z 1900 r., parterowy z częściowo mieszkalnym poddaszem. Wybudowany w technologii tradycyjnej, ściany z cegły, stropy drewniane, dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Elewacja z cegły licowej. Elementy wykończeniowe budynku: stolarka drewniana i podłogi drewniane z cegłą, tynki wapienne. Instalacja elektryczna zdewastowana. Budynek w złym stanie technicznym konstrukcja zawilgocona spękana i ugięta, pokrycie dachu do naprawy, elementy wykończeniowe  zniszczone i z ubytkami. Brak przyłącza wodnego. Ogrzewanie piecowe do naprawy. Budynek od wielu lat nieużytkowany. Pow. użytkowa budynku 73 m2 w tym trzy pokoje, kuchnia i klatka schodowa. Przeznaczenie nieruchomości wg aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów: A/MR – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.
 2. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą nr OP1U/00053278/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku. Nie jest ona obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa.
 3. Cena wywoławcza wynosi 14.400,00 zł brutto (słownie złotych: czternaście tysięcy czterysta  00/100). Cena wywoławcza oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu jest ceną brutto.
 4. Minimalna wysokość postąpienia 150,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt  00/100).
 5. Wadium wynosi  720,00 zł (słownie złotych: siedemset dwadzieścia 00/100). Wadium ma być wpłacane w polskich złotych. Wadium należy wpłacić do dnia 25.07.2017 r. włącznie.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. W tytule dowodu wpłaty wadium należy wpisać:" Wadium – Kuźnica Dąbrowska".
 7. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 8. Przetarg odbędzie się w dniu 31.07.2017 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargu o godzinie 10:00.
 9. Osobie, która wygra przetarg, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia aktu notarialnego.
 10. Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 11. Starosta  Namysłowski  może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 12. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 11, tel. 77 410 36 95 wew. 155.

PDFZarządzenie nr 19 06 2017 Starosty Namysłowskiego z dnia 8 czerwca 2017 r..pdf

PDFInformacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Kuźnicy Dąbrowskiej.pdf

Wersja XML