Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Miłosza

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

II (drugie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości  (działek budowlanych) położonych
w Namysłowie za parkiem przy ul. Miłosza

 

 1. Przedmiotem przetargów są nieruchomości (działki budowlane) położonew Namysłowie przy ul. Miłosza o nr ewid.: 1) 437/349; 2) 437/350; 3) 437/353.
 2. Wszystkie działki (nieruchomości) mają urządzone księgi wieczyste (bez obciążeń) prowadzone przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2 Wszystkie w/w działki (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
 3. Ceny wywoławcze oraz ceny ustalone w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargów są cenami brutto.
 4. Wadia mogą być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadia należy wpłacić lub wnieść do dnia 03.03.2017 r. włącznie.
 5. Wadia w pieniądzu należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadia w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie. W dowodzie wpłaty / wniesienia wadium należy podać, do której działki wpłacający / wnoszący wadium zgłasza przystąpienie do przetargu.
 6. W przetargach do poszczególnych nieruchomości mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły / wniosły wadium określone dla danej działki, do przetargu której przystępują. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 7. Przetargi odbędą się w dniu 08.03.2017 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad siedziby Starostwa.
 8. Osobom, które wygrają przetargi, wadia zostaną zaliczone na poczet cen nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargów. Wadia nie podlegają zwrotowi w razie uchylenia się uczestników przetargów, którzy wygrali przetargi, od zawarcia aktów notarialnych.
 9. Ceny nieruchomości płatne są jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umów sprzedaży. Koszty zawarcia aktów notarialnych ponoszą nabywcy.
 10. Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetargi z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 11. I (pierwsze) przetargi ustne nieograniczone odbyły się dnia 27.09.2016 r. ogłoszone uchwałą Nr 62/234/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. Przetargi zostały zamknięte dnia 27.09.2016 r.
 12. Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

  Lp.

  Nr działki

  Oznaczenie wg katastru nieruchomości

  Pow. działki                  w ha

  Cena wywoławcza brutto w zł

  Wadium      w zł

  Postąpienie w zł

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1.

  437/349

  RIVa

  0,1426

  76 100,00

  4 000,00

  800,00

  2.

  437/350

  RIVa

  0,1388

  74 200,00

  3 800,00

  750,00

  3.

  437/353

  RIVa

  0,1387

  74 200,00

  3 800,00

  750,00

Pliki do pobrania:

 1. PDFUCHWAŁA ZP nr 83-303-2017 z dn. 25.01.2017 r..pdf
   
Wersja XML