Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

Ulgi i uprawnienia - stan prawny na dzień 04 maja 2021 r.
Opracowanie – PZOoN w Namysłowie

Ulgi i uprawnienia wynikają z otrzymanego stopnia niepełnosprawności.

Aby skorzystać z nw. uprawnień należy przedstawić do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia (oryginał jest własnością osoby która go otrzymała i nie należy go zostawiać w żadnej z instytucji czy zakładzie pracy).

W przypadku ulg w przejazdach ujęto wyłącznie ulgi w PKS i PKP, zniżki w komunikacji miejskiej wynikają z uchwał rady miasta.

 1. Stopień lekki:

Aby skorzystać z ulgi konieczne jest posiadanie legitymacji osoby niepełnosprawnej – druki wniosku do pobrania w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pok. 15-14, tel. 77-4 103 695 wew. 169-170, należy załączyć jedno aktualne zdjęcie o wym. 35mmx45mm. Legitymacja wydawana jest bezpłatnie.

 1. Stopień umiarkowany:

Warunkiem skorzystania z uprawnień jest posiadanie legitymacji osoby niepełnosprawnej o której mowa w pkt.1 lit.a

Druki wniosku do pobrania w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pok. 15-14, tel. 77-4 103 695 wew. 169-170, należy załączyć jedno aktualne zdjęcie o wym. 35mmx45mm. i opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł., wniesioną na konto: Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pl. Wolności 12A Nr konta: 63 8890 0001 0026 5917 2000 0003. Wniosek może złożyć wyłącznie osoba uprawniona do posiadania karty.

Posiadacz karty parkingowej, kierujący pojazdem, lub osoba przewożąca osobę niepełnosprawną posiadającą kartę parkingową, może parkować w miejscu oznaczonym znakiem drogowym P-24 (koperta) i - pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności - nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: „zakaz ruchu w obu kierunkach”, „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, "zakaz wjazdu autobusów", "zakaz wjazdu motocykli", "zakaz wjazdu motorowerów", "zakaz postoju", "zakaz postoju w dni nieparzyste", "zakaz postoju w dni parzyste" i "strefa ograniczonego postoju".

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą samochodu, tak aby był widoczny jej numer i data ważności.

Zwolnienie z opłat za parkowanie zależy do uchwał rady miasta.

 1. Stopień znaczny

Osobom ze stopniem znacznym, które w orzeczeniu mają wpisany symbol przyczyny niepełnosprawności z tytułu schorzeń narządu wzroku (04-O), przysługuje zniżka w wysokości 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego komunikacji zwykłej (PKP i PKS) i 51% w komunikacji innej niż zwykła.

Warunkiem uzyskania zniżki jest posiadanie legitymacji osoby niepełnosprawnej – procedura opisana przy stopniu lekkim, w pkt. 1 lit. a

Ulgi i uprawnienia związane z posiadaniem karty i procedura jej uzyskania zostały opisane przy stopniu umiarkowanym w pkt. 2 lit. d

 *Opracowanie zawiera ulgi i uprawnienia o które najczęściej pytają klienci PZOoN w Namysłowie, i nie stanowi katalogu zamkniętego.


Aby skorzystać z nw. uprawnień należy przedstawić do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia (oryginał jest własnością osoby która go otrzymała i nie należy go zostawiać w żadnej z instytucji).

 1. Ulgi w przejazdach 78% – dla dzieci i młodzieży uczącej się i towarzyszącego im opiekuna. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazdy z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem. Zniżki w komunikacji miejskiej wynikają z uchwał rady miasta.

Aby skorzystać z ulgi konieczne jest posiadanie legitymacji osoby niepełnosprawnej – druki wniosku do pobrania w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pok. 15-14, tel. 77-4 103 695 wew. 169-170, należy załączyć jedno aktualne zdjęcie o wym. 35mmx45mm. Legitymacja wydawana jest bezpłatnie.

 1. Możliwość uzyskania dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, turnusów rehabilitacyjnych i zniesienia barier architektonicznych – miejsce załatwienia sprawy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (budynek Starostwa), parter, pok. 24, tel. 77-4 103 695 wew. 163 lub 77-4 105 193.
 2. Prawo do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego – przysługuje wszystkim dzieciom zaliczonym do osób niepełnosprawnych, bez względu na dochody jakie osiągają ich rodzice. Można starać się także o inne formy wsparcia finansowego np. zasiłki celowe, oraz świadczenie pielęgnacyjne (dotyczy wyłącznie rodziców lub opiekunów dziecka, którzy nie podejmują zatrudnienia lub z niego rezygnują, celem opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, pod warunkiem uzyskania w pkt. 7 wskazań orzeczenia „konieczność trwałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji”, zapisu – „wymaga”

Miejsce załatwienia sprawy Ośrodek Pomocy Społecznej, właściwy ze względu zamieszkania: Gmina Namysłów, ul. Harcerska 1, tel. 77- 410 75 09, Domaszowice, ul. Główna 24a, tel. 77- 419 44 51, Pokój, ul. H. Sienkiewicza 5, 77-427 11 60, Świerczów, ul. Brzeska 15, tel. 77- 419 61 23, Wilków, ul. Wrocławska 16, tel. 77-419 55 62.

 1. Karta parkingowa – przysługuje wyłącznie dzieciom ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i zapisem – „spełnia” - w punkcie 9 wskazań orzeczenia, dot. przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Druki wniosku do pobrania w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pok. 15-14, tel. 77-4 103 695 wew. 169-170, należy załączyć jedno aktualne zdjęcie o wym. 35mmx45mm. i opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł., wniesioną na konto: Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pl. Wolności 12A Nr konta: 63 8890 0001 0026 5917 2000 0003. Wniosek może złożyć rodzic lub opiekun prawny.

Kierujący pojazdem przewożącym dziecko niepełnosprawne posiadające kartę parkingową, może parkować w miejscu oznaczonym znakiem drogowym P-24 (koperta) i - pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności - nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: „zakaz ruchu w obu kierunkach”, „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, "zakaz wjazdu autobusów", "zakaz wjazdu motocykli", "zakaz wjazdu motorowerów", "zakaz postoju", "zakaz postoju w dni nieparzyste", "zakaz postoju w dni parzyste" i "strefa ograniczonego postoju".

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą samochodu, tak aby był widoczny jej numer i data ważności. Zwolnienie z opłat za parkowanie zależy do uchwał rady miasta.

Opracowanie zawiera ulgi i uprawnienia o które najczęściej pytają klienci PZOoN w Namysłowie, i nie stanowi katalogu zamkniętego.

Wersja XML