Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie

Strona archiwalna

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż kompleksu nieruchomości  rolnych położonych  w Wilkowie

 

 

 1. Przedmiotem przetargu jest kompleks nieruchomości rolnych niezabudowanych stanowiących grunty orne położone w Wilkowie o łącznej powierzchni 17,6409 ha.
  Kompleks składa się z dwóch działek o nr ewid. 944/2 i 945/4.
  W skład działki nr 944/2 wchodzą następujące grunty:
  - grunty orne RIVa o pow. 0,4900 ha,
  - grunty orne RIVb o pow. 1,0042 ha,
  W skład działki nr 945/4 wchodzą następujące grunty:
  - grunty orne RIIIb o pow. 11,3943 ha,
  - grunty orne RIVa o pow.   4,5723 ha,
  - grunty orne RIVb o pow.   0,1801 ha,
  Nieruchomości stanowiące jednorodny kompleks gruntów położone są w Wilkowie przy drodze wojewódzkiej nr 451 (po prawej stronie trasy Namysłów – Wrocław), dojazd dogodny od drogi wojewódzkiej. Lokalizacja nieruchomości atrakcyjna, w bliskości punktów zaopatrzenia i zbytu, w otoczeniu gruntów rolnych i w niedalekiej odległości terenów zabudowy przemysłowej miasta Namysłów, grunt wysokiej przydatności rolniczej, uprawiany rolniczo, rozłóg regularny. Brak wyposażenia w urządzenia do produkcji rolnej
  Nieruchomości nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami i obciążeniami.
  Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
  Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00058617/9 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.
  Przeznaczenie nieruchomości wg aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Wilków Nr XIX/110/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków (Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 75, poz.1921): R – tereny użytków rolnych  
 2. Cena wywoławcza wynosi 1.150.000,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Cena wywoławcza oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień w trakcie przetargu jest ceną brutto.
 3. Minimalna wysokość postąpienia 12.000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100).
 4. Wadium wynosi 70.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100). Wadium może być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić lub wnieść najpóźniej dnia 10.06.2016 r. włącznie.
 5. Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
 6. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne pod warunkiem, że wpłacą  / wniosą wadium w wymaganym terminie. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 15.06.2016 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargu o godzinie 10:00.
 8. Osobie, która wygra przetarg, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia aktu notarialnego.
 9. Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 10. Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi po upływie okresu dzierżawy tj. w dniu 01.09.2016 r.
 11. Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 12. Ogłoszenie I (pierwszego) przetargu zostało poprzedzone sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie
  przeznaczonych do sprzedaży - Uchwała nr 13/54/2015 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 16 kwietnia 2015 r. Wykaz był wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 24.04.2015 r. do dnia 15.05.2015 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie, informacja o wywieszeniu wykazu opublikowana została w NTO z dnia 24.04.2015 r. nr 95(6701) w dodatku "Brzeg, Nysa, Namysłów" nr 17(326), str. II. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) upłynął dnia 05.06.2015 r. Żadna osoba nie złożyła wniosku.
  I (pierwszy) przetarg ogłoszony Uchwałą Nr 18/85/2015 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 czerwca 2015 w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie odbył się 09.09.2015 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Przetarg został zamknięty 09.09.2015 r. II (drugi) przetarg ogłoszony Uchwałą Nr 34/152/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 14 grudnia 2015 w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugiego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż kompleksu nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie odbył się 26.02.2015 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Przetarg został zamknięty 26.02.2016 r.
 13. Informacji o przetargu udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

Pliki do pobrania:

1.
 

 

Wersja XML