• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych

Jak załatwić - Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. t. j. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.);
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861z późń. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny indywidualnych osób niepełnosprawnych nieprowadzących działalności gospodarczej;
2. kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
3. aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu;
4. zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające konieczność stosowania w rehabilitacji wnioskowanego sprzętu;
5. kserokopia dowodu osobistego; 
6. zaświadczenie dyrektora powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy;
7. postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu i wyznaczeniu opiekuna prawnego;
8. potwierdzenie notarialne pełnomocnictwa do załatwiania spraw w imieniu wnioskodawcy;
9. kosztorys ofertowy, faktura proforma, oferta cenowa.


Forma załatwienia sprawy:
umowa cywilno-prawna.

Czas załatwienia sprawy:
na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych PFRON.

Inne informacje ważne dla interesantów:
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:
a. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
b. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

oraz zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.


2. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

DOCwniosek sprzęt rehabilitacyjny.doc

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów
tel. 77/4103 695
fax 77/4103 922
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 14049501
w tym miesiącu: 92049
dzisiaj: 5607

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1