Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zezwolenie na transport odpadów

Strona archiwalna

 

Wydawanie zezwolenia na transport odpadów

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Pl. Wolności12 A
pokój nr 4, 5
tel. 77 / 41 03 695 wew. 128, 129

Podstawa prawna:
art. 28 ust. 1, 3 i 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  (Dz. U. z 2013r., poz. 21)

Rozpoczęcie sprawy:
wniosek złożony w Sekretariacie lub przesłany pocztą

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający:

 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
 2. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności,
 3. wskazanie sposobu i środków transportu,
 4. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów,
 5. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów.

Opłaty:
Opłatę skarbową od decyzji w kwocie 616 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie - nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Namysłowie.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Czas załatwienia sprawy:
do 30 dni od momentu złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami

Zakończenie sprawy:
wydanie zezwolenia na transport odpadów

Inne istotne informacje (uwagi): 
Zezwolenie na transport odpadów wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów.

Organ odmawia wydania zezwolenia na transport odpadów, jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami:

 1. mógłby powodować zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska;
 2. jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego;
 3. jest niezgodny z przepisami o odpadach;
 4. jest niezgodny z planami gospodarki odpadami.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Od decyzji służy odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 

DOCWzór wniosku o wydanie zezwolenia na transport odpadów.doc

 

Wersja XML