• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych prowadzi sprawy z zakresu opieki zdrowotnej  i pomocy społecznej, należące do zadań własnych powiatu i zadań administracji rządowej zleconych powiatowi. W strukturze wydziału działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie.

 1. Zadania z zakresu Ochrony Zdrowia:
 1. Związane z tworzeniem, przekształcaniem, likwidacją zakładów opieki zdrowotnej.
 2. Współdziałanie, monitorowanie funkcjonowania oraz przygotowywanie rocznych sprawozdań z zakresu działania z placówek lecznictwa otwartego na terenie powiatu.
 3. Aktualizacja danych, opiniowanie i współpraca przy realizacji wojewódzkiego planu działania Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie dotyczącym powiatu namysłowskiego
 4. Wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z terenu obcego państwa.
 5. Opracowanie rocznego planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oraz bieżący monitoring jego stosowania.
 6. Tworzenie i wdrażanie programów promocji i edukacji zdrowotnej oraz zdrowego trybu życia, w tym: rozwijanie i popieranie działalności podejmowanej w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości chorób społecznych i uzależnień.
 7. Współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej.
 8. Realizacja zadań z zakresu Narodowego Programu Zdrowia.
 9. Realizacja zadań z zakresu Narodowego Planu Zdrowotnego.
 10. Przygotowanie, realizacja i koordynacja zdań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
 11. Współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
 12. Współdziałanie, zebranie i opracowanie danych na potrzeby jednostek realizujących zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 13. Współpraca z o/opolskim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji zadań i zabezpieczenia zdrowotnego powiatu namysłowskiego.
 14. Współpraca z samorządem lekarskim, pielęgniarskim i aptekarskim oraz nadzorem specjalistycznym w zakresie realizacji zadań powiatu i spraw związanych z zabezpieczeniem ciągłości udzielania świadczeń.
 15. Opracowywanie i publikacja informacji dla mieszkańców nt. obowiązujących aktów prawa i jego zmian, w zakresie dotyczącym udzielania świadczeń zdrowotnych, dostępności usług medycznych oraz profilaktyki i ochrony zdrowia.
 16. Współpraca z placówkami zewnętrznymi i komórkami własnej jednostki w zakresie sporządzania wniosków dotyczących pozyskania środków z Funduszy Unii Europejskiej, na zadania związane z profilaktyką, edukacją i ochroną zdrowia.
 17. Prowadzenie spraw związanych z przekazaniem zwłok szkołom wyższym do celów naukowych, jeżeli zwłoki te nie zostały pochowane przez osoby uprawnione.
 18. Prowadzenie spraw związanych z powołaniem odpowiedniej osoby do stwierdzenia zgonu w przypadkach określonych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 19. Przygotowywanie projektów uchwał z zakresu ochrony zdrowia.
 20. Sprawozdawczość.
 1. Zadania z zakresu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

Kierowanie pracami i obsługa administracyjna Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a w szczególności:

 1. przyjmowanie wniosków i kompletowanie dokumentów,
 2. przygotowanie i obsługa komisji orzekających,
 3. wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i wskazaniach do ulg i uprawnień,
 4. wydawanie legitymacji,
 5. prowadzenie rejestrów przedmiotowych,
 6. prowadzenie Krajowego Systemu Monitoringu Osób Orzekanych o Niepełnosprawności, w zakresie osób niepełnosprawnych z terenu powiatu namysłowskiego,
 7. administrowanie danymi zgromadzonymi w Krajowym Systemie Monitoringu Osób Orzekanych o Niepełnosprawności,
 8.  sprawozdawczość,
 9. opracowywanie i udzielanie informacji nt. ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.  
 1. Zadania z zakresu Pomocy Społecznej:
 1. Sprawowanie funkcji kontrolnej nad działalnością merytoryczną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 2. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie sprawowanego przez jednostkę nadzoru nad Domem Pomocy Społecznej i Domem Dziecka - realizowanego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Współpraca z innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej na terenie powiatu namysłowskiego.

 

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów
tel. 77/4103 695
fax 77/4103 922
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 13891685
w tym miesiącu: 144835
dzisiaj: 5071