Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
Plac Wolności 12 A
pokój nr 4, 5
tel. 77 / 41 03 695 wew. 128, 129

Podstawa prawna:
art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz. 1614 z późn. zm.)

Rozpoczęcie sprawy:
wniosek złożony w Sekretariacie lub przesłany pocztą

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę,
 2. adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli,
 3. liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych,
 4. nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje,
 5. datę, miejsca urodzenia lub wyklucia zwierzęcia,
 6. datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia,
 7. płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia,
 8. opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowanie,
 9. cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia,

Załączniki do wniosku:

 1. kserokopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo,
 2. kserokopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
 3. kserokopia dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
 4. kserokopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

Uwagi do wniosku:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, są obowiązane do posiadania i przekazania wraz ze sprzedawanym zwierzęciem oryginału lub kopii dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 11 ustawy o ochronie przyrody. Kopia ta powinna być, przez podmiot sprzedający zwierzę, zaopatrzona w numer nadawany według numeracji ciągłej, datę wystawienia, oznaczenie oraz podpis osoby sprzedającej, informację o liczbie zwierząt, dla których została wystawiona, a jeżeli kopiowany dokument dotyczy więcej niż jednego gatunku, także o ich przynależności gatunkowej.

Opłaty:
Opłatę skarbową za dokonanie wpisu do rejestru w kwocie 26 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie - nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Namysłowie.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt.

Czas załatwienia sprawy:
do 30 dni od momentu złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami

Zakończenie sprawy:
wydanie zaświadczenia

Inne istotne informacje (uwagi):
odbiór zaświadczenia osobiście

Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt zwolniony jest z opłaty skarbowej.

Wersja XML