Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udostępnianie informacji o środowisku

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
Pl. Wolności 12 A
pokój nr 4, 5
tel. 77 / 41 03 695 wew. 128, 129

Podstawa prawna:
art. 8, 26, 27, 28 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.)

Rozpoczęcie sprawy:
wniosek złożony w Sekretariacie lub przesłany pocztą

Wymagane dokumenty:
pisemny wniosek o udostępnianie informacji

Opłaty:

1. Stawki opłat za wyszukiwanie informacji wynoszą:

2. Stawki opłat za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4) wynoszą:

3. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie:

4. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę Cd lub DVD.
Organ po uzyskaniu zgody wnioskującego, pobiera opłatę równą kosztowi zakupu nośnika, jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na nośnikach innych niż ww.

5. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej 

6. Opłatę, o której mowa w pkt 1, 2, 3 i 4, 5 uiszcza się w terminie 14 dni, przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy właściwego organu administracji lub przy odbiorze przesyłki. Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki ponosi również wnioskujący.   

8. Opłatę  należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pl. Wolności 12A; nr 03 8890 0001 0026 5917 2000 0016

Czas załatwienia sprawy:
do 30 dni od momentu złożenia wniosku

Zakończenie sprawy:
udostępnienie informacji o środowisku

Inne istotne informacje (uwagi):

Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego

Organ administracji może odmówić udostępniania informacji, jeżeli:

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.

 

Wersja XML