Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawa prawna działalności Domu Dziecka

Dom Dziecka i Filia w Namysłowie działa na podstawie :

 1. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,  poz.1240 ze zm.),
 3. ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.),
 4. Decyzja Wojewody Opolskiego Nr 3/2010 z dnia 6 października 2010 r. dająca Staroście Namysłowskiemu zezwolenie na prowadzenie Domu Dziecka w Namysłowie ul. Pułaskiego 1 z  Filią w Namysłowie ul. Pułaskiego 3B na czas nieokreślony.
 5. Statutu Domu Dziecka zatwierdzonego Uchwałą Rady Powiatu nr 29/248/2013.
 6. Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka  w Namysłowie zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Powiatu Namysłowskiego nr 87/376/2013
Wersja XML