Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie i w Wilkowie

Zarząd Powiatu Namysłowskiego 
O G Ł A S Z A
I (pierwsze) publiczne przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie i w Wilkowie
 
1. Przedmiotem przetargów są dzierżawy nieruchomości rolnych:
 
1). Kompleks dwóch działek położonych w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, obręb Namysłów. Działki o nr ewid.: 437/317 i 437/319 k. m. 12, KW OP1U/00050357/2, Działki o nr ewid.: 437/317 i 437/319 k.m. 12, KW OP1U/00050357/2, powierzchnia łączna – 18,1005 ha,
W skład działki nr 437/317 wchodzą następujące grunty: 
- grunty orne RIIIb o pow. 9,6138 ha,
W skład działki nr 437/319 wchodzą następujące grunty: 
- grunty orne RIIIb o pow. 8,1352 ha, 
- grunty orne RIVa o pow. 0,3515 ha. 
Działki stanowią grunty orne uprawiane rolniczo. Nieruchomości mają urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku. Nieruchomości nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów działki oznaczone są symbolem C.2R – przeznaczenie podstawowe ­ teren rolniczy. 
Nieruchomości będą wydzierżawione w drodze przetargu na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.
 
Cena wywoławcza za dzierżawę kompleksu rolnego położonego w Namysłowie stanowi wartość czynszu bez uwzględnienia podatku rolnego, który ponosić będzie przyszły dzierżawca we własnym zakresie. 
 
Cena wywoławcza wynosi - 22.000,00 zł
Wadium  -  3.000,00 zł
Postąpienie -  500,00 zł
 
2).  Kompleks dwóch działek położonych w miejscowości Wilków; gmina Wilków. Działki o nr ewid.: 944/2 i 945/3 k. m. 2, KW OP1U/00058617/9, powierzchnia łączna - 34,1585 ha, Nieruchomości rolne położone są w Wilkowie przy drodze wojewódzkiej nr 451 (po prawej stronie trasy Namysłów – Wrocław), dojazd dogodny od drogi wojewódzkiej. 
W skład działki nr 944/2 wchodzą następujące grunty: 
- grunty orne RIVa o pow. 0,4900 ha,
- grunty orne RIVb o pow. 1,0042 ha, 
W skład działki nr 945/3 wchodzą następujące grunty: 
- grunty orne RIIIb o pow. 15,0783 ha,
- grunty orne RIVa o pow. 10,6060 ha, 
- grunty orne RIVb o pow.   5,0300 ha,
- grunty orne RV    o pow.   1,5800 ha, 
- grunty orne RVI   o pow.   0,3700 ha, 
Działki stanowią grunty orne uprawiane rolniczo. Nieruchomości mają urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku. Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem R – tereny użytków rolnych. Nieruchomości będą wydzierżawione w drodze przetargu na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.
 
Cena wywoławcza za dzierżawę kompleksu rolnego położonego w Wilkowie stanowi wartość czynszu bez uwzględnienia podatku rolnego, który ponosić będzie przyszły dzierżawca we własnym zakresie. 
Cena wywoławcza wynosi - 41.000,00 zł
Wadium  -  4.000,00 zł
Postąpienie -  500,00 zł
 
2. Ceny wywoławcze za dzierżawę nieruchomości (roczne czynsze dzierżawne) określone powyżej są cenami brutto. Czynsz dzierżawny podlega zwolnieniu od podatku VAT. Ceny wywoławcze oraz ceny ustalone w wyniku kolejnych postąpień nie uwzględniają podatku rolnego, który ponosić będą przyszli dzierżawcy we własnym zakresie.
 
3. Termin wnoszenia i zasady aktualizacji: Czynsz dzierżawny za I półrocze płatny będzie w terminie do 30 listopada 50 %, a za II półrocze w terminie do 31 marca 50 %. Po upływie każdego roku dzierżawy czynsz dzierżawny będzie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych roku poprzedniego, ogłaszany przez Prezesa GUS. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, czynsz zmieni się o równowartość stawki VAT.
 
4. Wadia mogą być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadia należy wpłacić lub wnieść najpóźniej dnia 24.07.2013 r. Wadia w pieniądzu należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadia w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie. W dowodzie wpłaty / wniesienia wadium należy podać, do której nieruchomości wpłacający / wnoszący wadium zgłasza przystąpienie do przetargu.
 
5. W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły / wniosły wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
6. Przetargi odbędą się w dniu 30.07.2013 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargów o godzinie 10:00.
 
7. Osobom, które wygrają przetargi, wadia wniesione w pieniądzu zostaną zwrócone po podpisaniu umów dzierżawy. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargów. Wadia nie podlegają zwrotowi w razie uchylenia się uczestników przetargów, którzy wygrali przetargi, od zawarcia umowy dzierżawy.
 
8. Zarząd Powiatu Namysłowskiego może odwołać przetargi z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
 
9. Ogłoszenie I (pierwszych) przetargów zostało poprzedzone sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat – Uchwała nr 84/370/2013 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 maja 2013 r. Wykaz był wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 24.05.2013 r. do dnia 14.06.2013 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz  opublikowany w NTO nr 120 (6121) z dnia 24.05.2013 – w dodatku „Tygodnik lokalny” Nr 21 (226), str. III.
 
10. Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.
 
Zarząd Powiatu Namysłowskiego
 
Pliki do pobrania:
  1. PDFUchwała ZP nr 89-389-2013 z dnia 19.06.2013 r. i załącznik nr 1.pdf
  2. PDFInformacja o wynikach 1 (pierwszych) przetargów nieograniczonych nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie i w Wilkowie.pdf

 

Wersja XML