Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa / Załatwianie spraw

Po kliknięciu na wymienione poniżej zadania, wyświetlone zostaną informacje, o sposobie załatwienia spraw, z nimi związanych.

I.  W zakresie postępowania z odpadami:

 1. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne,
 2. Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 3. Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów,
 4. Zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów.

II.  W zakresie ochrony środowiska:

 1. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 2. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 3. Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji, która nie wymaga pozwolenia,
 4. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
 5. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla scalania i wymiany gruntów,
 6. Ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga zgłoszenia,
 7. Nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji i przedkładania ich wyników,
 8. Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska,
 9. Nakładanie obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
 10. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.

III.  W zakresie gospodarki leśnej:

 1. Cechowanie drzewa pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 2. Wydawanie zaświadczeń o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu,
 3. Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa i w przypadku nie wywiązania się przez właścicieli lasów z obowiązków wynikających z ustawy lub z planów urządzenia lasów, wydawanie decyzji nakazujących wypełnianie tych obowiązków,
 4. Zarządzanie wykonania na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu zagrażającym trwałości tych lasów,
 5. Wydawanie na wniosek właściciela lasu decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowanej klęskami żywiołowymi,
 6. Składanie wniosków o uznanie lasu za ochronny,
 7. Wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnego z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych, na wniosek właściciela lasu,
 8. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 9. Ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów na podstawie inwentaryzacji stanu lasu,
 10. Wydawanie zaświadczeń o wydaniu decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej,
 11. Zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych oraz kontrolowanie wykonania zadań określonych w tych planach,
 12. Zlecanie wykonania inwentaryzacji stanu lasów należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych i kontrolowanie wykonania zadań w nich określonych.

IV.  W zakresie ochrony gruntów rolnych:

 1. Wydawanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 2. Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych,
 3. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych.

V.  W zakresie rybactwa śródlądowego:

 1. Wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
 2. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 3. Przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczonej do śródlądowych wód żeglownych,
 4. Wyrażenie zgody na ustawianie rybackich narzędzi połowowych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
 5. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem Społecznej Straży Rybackiej, uchwalaniem jej regulaminów,
 6. Wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej.

VI.  W zakresie ochrony przyrody:

 1. Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
 2. Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy,
 3. Przyjmowanie zgłoszeń o usuwaniu drzew i krzewów stanowiących złomy i wywroty z terenów nieruchomości będących własnością gminy,
 4. Wydawanie decyzji o usunięciu drzew i krzewów rosnących wzdłuż linii kolejowych,
 5. Zgoda na odstępstwo od konieczności zachowania na linii kolejowych odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów,
 6. Popularyzacja ochrony przyrody,
 7. Opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego,
 8. Opiniowanie zmian przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew.

VII.  W zakresie geologii i górnictwa:

 1. Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin metodą odkrywkową ze złóż nieobjętych własnością górniczą na obszarze, który nie przekracza 2 ha, w ilości, która nie przekroczy 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,
 2. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych dotyczących:

a) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;

b) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m;

c) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;

d) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m;

e) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.

 1. Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi, oraz rozpatrywanie dokumentacji opracowanych z ich realizacji,
 2. Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej,
 3. Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
 4. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej,
 5. Nakazywanie wykonującemu prace geologiczne dokonania, za wynagrodzeniem, dodatkowych prac geologicznych, w szczególności badań, pomiarów oraz pobranie dodatkowych próbek,
 6. Wyznaczanie granic obszaru górniczego i terenu górniczego,
 7. Ustalanie opłat eksploatacyjnych za wydobywanie, poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin bez wymaganej koncesji,
 8. Wydawanie opinii w odniesieniu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego 
  w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 9. Udzielanie informacji o występowaniu złóż surowców mineralnych.

VIII.  W zakresie prawa wodnego:

 1. Zatwierdzanie statutów spółek wodnych,
 2. Włączanie zakładów do spółki wodnej,
 3. Zwracanie uwagi organom spółki wodnej na konieczność podwyższenia wysokości składek lub innych świadczeń,
 4. Ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej dla osób, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do zanieczyszczania wody, dla której ochrony spółka została utworzona,
 5. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
 6. Stwierdzanie nieważności uchwał organów spółki wodnej w przypadku niezgodności z prawem lub statutem spółki,
 7. Rozwiązanie zarządu spółki wodnej w przypadku powtarzającego się naruszania przez zarząd prawa lub statutu,
 8. Ustanawianie zarządu komisarycznego spółki wodnej,
 9.  Występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego.

IX.  W zakresie przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia:

 1. Wstrzymanie w drodze decyzji wypłaty ekwiwalentu, jeżeli zostanie stwierdzone, że uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesiania,
 2. W przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu, podjęcie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu oraz nakazanie zwrotu kosztu sadzonek, kosztów sporządzenia planu zalesienia i pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi,
 3. Dokonywanie oceny udatności upraw.

  X.  W zakresie prawa łowieckiego:

 1. Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
 2. Wydawanie zezwoleń w szczególnych przypadkach na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
 3. Wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
 4. Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,
 5. Naliczanie czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich polnych,
 6. Przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania.
Wersja XML