Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak uzyskać informację dotyczącą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Jak uzyskać informację dotyczącą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:
a) strona internetowa Starostwa www.namyslow.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”,
b) bezpośrednio w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami, II piętro, pok. 207.

 Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

 Rozpoczęcie sprawy:
osoba zainteresowana powinna zwrócić się z pisemną prośbą o wyjaśnienie specyfikacji najpóźniej na 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

Wymagane dokumenty:
prośbę o wyjaśnienie specyfikacji składa się w formie pisemnej z podaniem adresu wnoszącego sprawę.

Opłaty:
w tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:
odpowiedź udzielana jest bez zbędnej zwłoki.

Zakończenie sprawy:
wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, którzy złożyli  prośbę o wyjaśnienie specyfikacji oraz którzy powiadomili o pobraniu specyfikacji ze strony internetowej, zostanie jednocześnie przesłana pisemna odpowiedź wysłana listem poleconym oraz pocztą elektroniczną lub faksem.

Inne istotne informacje (uwagi):
prośba o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinna wpłynąć do Starostwa najpóźniej na 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

Wersja XML