Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnoszenie i rozpatrywanie odwołań od protestów

Wnoszenie i rozpatrywanie odwołań od protestów

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

Rozpoczęcie sprawy:

Wykonawca niezadowolony ze sposobu rozstrzygnięcia protestu może wnieść odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia lub upływem terminu do rozstrzygnięcia protestu. Wykonawca powinien wnieść odwołanie bezpośrednio do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyłącznie w formie pisemnej, informując jednocześnie Zamawiającego.

Wymagane dokumenty:

odwołanie wraz z wpisem.

Opłaty:

od odwołania wnosi się wpis w wysokości określonej w

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886).

Czas załatwienia sprawy:

Izba w składzie trzyosobowym powołana przez Prezesa Izby, rozpatruje odwołanie w terminie 15 dni od daty jego doręczenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Zakończenie sprawy:

Izba rozpatrując odwołanie wydaje wyrok, w którym uwzględnia lub oddala odwołanie oraz orzeka o kosztach postępowania.

Inne istotne informacje (uwagi):
odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia lub upływem terminu do rozstrzygnięcia protestu.

Wersja XML