Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak złożyć protest w sprawie zamówienia publicznego

Jak złożyć protest w sprawie zamówienia publicznego

 

Miejsce załatwienia sprawy:

a) w sekretariacie – pok. 102,

b) bezpośrednio w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami, II piętro, pok. 207.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

Rozpoczęcie sprawy:

osoba zainteresowana powinna złożyć protest do Zamawiającego wyłącznie w formie pisemnej.

Wymagane dokumenty:

umotywowany pisemny protest.

Opłaty:

w tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Najpóźniej w ciągu 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu lub 10 dni od daty  wniesienia protestu.

Zakończenie sprawy:

Protestujący otrzymają pisemną odpowiedź wysłaną listem poleconym.

Inne istotne informacje (uwagi):
Protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

Wersja XML