Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak uzyskać informację o ogłaszanych zamówieniach publicznych

Jak uzyskać informację o ogłaszanych zamówieniach publicznych

Starostwo Powiatowe w Namysłowie realizuje i udziela informacji o zamówieniach publicznych powyżej 14.000 EURO udzielanych na rzecz następujących zamawiających:

1) Powiat Namysłowski
2) Starosta Namysłowski - wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej
3) Starostwo Powiatowego- zaspokajanie bieżących potrzeb urzędu
4) Dom Pomocy Społecznej w Namysłowie
5) Dom Dziecka w Namysłowie
6) Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie
7) Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie
8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie
9) Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie
10) Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie
11) Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
12) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
13) Zarząd Dróg Powiatowych w Namysłowie
14) Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie
15) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Namysłowie
 

Jak uzyskać informację o ogłaszanych zamówieniach publicznych?


Miejsce załatwienia sprawy:

a)strona internetowa Starostwa www.namyslow.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”,

b)tablica ogłoszeń – parter,

c)bezpośrednio w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Zarządzania
Nieruchomościami, II piętro, pok. 207,

d)tel. /077/ 410 36 95, wew. 207.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

Rozpoczęcie sprawy:

Informacji udziela się w formie pisemnej – ogłoszenie lub ustnej.

Wymagane dokumenty:

Nie wymaga się.

Opłaty:

W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Odpowiedź udzielana jest bez zbędnej zwłoki.

Zakończenie sprawy:

Informacje o zamówieniach publicznych ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, Biuletynie Zamówień Publicznych albo wysyła do wykonawców, listem poleconym lub faxem, stosownie do przepisów określających tryb zaproszenia do udziału w postępowaniu o zamówienie oraz zamieszcza ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i na stronie internetowej Starostwa www.namyslow.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.

Inne istotne informacje (uwagi):

Jeżeli Starostwo nie jest właściwą instytucją do załatwienia sprawy, odsyła interesanta do właściwej instytucji.

Wersja XML