Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynku położonego na tej nieruchomości w Namysłowie przy ul. Grunwaldzkiej 10

Starosta Namysłowski

O G Ł A S Z A

I publiczny przetarg ustny ograniczony

na  sprzedaż

 

 1. Należącego do Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 74/3, k. m. 2 o pow. 0.1270 w obrębie Namysłów, posiadającej urządzoną księgę wieczystą OP1U/00019209/1 bez obciążeń, wraz z prawem własności budynku położonego na tej nieruchomości. Działka położona jest przy ul. Grunwaldzkiej 10, ma kształt wydłużonego prostokąta z 6 metrowym frontem do ulicy, zabudowana  parterowym budynkiem mieszkalno – gospodarczym w stanie   dewastacji  - powierzchnia zabudowy na działce wynosi 108 m2, w kubatura budynku 432 m3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego część nieruchomości położona przy ulicy Grunwaldzkiej jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną natomiast w głębi działki  teren ma przeznaczenie rolnicze. Sprzedawane prawo użytkowania wieczystego ustanowione jest do dnia  20.11.2071 r. i wiąże się z nim obowiązek wnoszenia opłat rocznych w wysokości 1% wartości nieruchomości (od 2013 r.  jest to kwota 153.92 zł) najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku na konto Gminy Namysłów (89 8890 0001 0000 1124 2000 0001).
 2. Przetarg jest ograniczony zgodnie z Zarządzeniem nr 122/12 Wojewody Opolskiego z dnia 10 lipca 2012 r.  do osób będących właścicielami nieruchomości przyległych do działki 74/3.           
 1. Cena wywoławcza dla nieruchomości opisanej w pkt 1 wynosi: 12000,00 zł. Cena wywoławcza oraz cena osiągnięta w przetargu jest ceną brutto.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
  1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 19.12.2012 r.
  2. Wpłata wadium w wysokości 600.00 zł na   konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o numerze 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 18.12.2012 r. włącznie. Osobie, która wygra przetarg, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu, pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia aktu notarialnego.
  3. Okazanie dowodu osobistego
  4. Złożenie przed rozpoczęciem przetargu pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem nieruchomości i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń;
  5. Złożenie przed rozpoczęciem przetargu pisemnego oświadczenia, iż granice zbywanej nieruchomości  są znane lub nie znane osobie przystępującej do przetargu. W tym drugim przypadku osoba przystępująca do  przetargu może żądać od zbywającego okazania tych granic, jednak koszt z tytułu czynności okazania granic poniesie osoba przystępująca do przetargu;
  6.  W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie przed rozpoczęciem przetargu pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z wspólnego majątku, lub złożenie na piśmie oświadczenia woli nabycia nieruchomości  z majątku odrębnego.
 3. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Starostwa w dniu 20.12.2012 r. o godz. 12:00
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 21.12.2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Namysłów, Plac Wolności 12a.
 5. Minimalne   postąpienie   zostaje  ustalone w wysokości  120,00 zł.
 6. Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Koszt sporządzenia aktu notarialnego obciąża nabywcę.
 7. Starosta  Namysłowski może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

 

 

                                                                                   Starosta Namysłowski

                                                                                     Julian Kruszyński 

 

Pliki do pobrania:  

 1. PDFZarządzenie Nr 36-11-2012 Starosty Namysłowskiego.pdf
 2. PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Namysłowskiego .pdf

 3. PDFProtokół - lista osób dopuszczonych do przetargu 21.12.12.pdf

 4. PDFInformacja o wynikach przetargu 21.12.12.pdf

Wersja XML